سوال ازهندسه


  • دانش آموزان آلاء

    به وسیله ی یک طناب یک متری شکلی مانند زیر رسم کرده ایم که آن راPQRSTنامیده ایم حال اگرزوایایPQRSTبرابر باشندمحیط پنج ضلعیABCDEرابدست آورید
    0_1484320811873_عکس0153.jpg
    توروخداسریع جواب بدید
    ممنون


وارد شوید تا پست بفرستید
 

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.