نکات ترکیبی گیاهان


 • ادمین

  :red_circle::red_circle:نکات ترکیبی گیاهان

  #گیاهی

  :herb:سلول های آن ها بر خلاف سلول های جانوری دیواره ی سلولزی دارد و توانایی تورژسانس و پلاسمولیز دارند.

  :herb:در غشای سلول های گیاهی کلسترول وجود ندارد (بر خلاف سلول جانوری)

  :herb:همه ی گیاهان مواد دفاعی به نام ترکیبات ثانوی میسازند که در اغلب گیاهان نخستین راه دفاعی است

  :herb:بیشتر آن ها هم تولید مثل جنسی و هم غیر جنسی (رویشی) دارند.

  :herb:بعضی از گیاهان جزء جمعیت های متعادل و بعضی نیز جزء جمعیت های متعادل اند.

  :herb:فقط بخش های سبز گیاهان که کلروفیل و کلروپلاست دار هستند فتوسنتز انجام می دهد.

  :herb:بر خلاف جانوران و قارچ ها، کلروپلاست دارند.

  :herb:همه ی سلول های زنده ی گیاهی تنفس سلولی و گلیکولیز را دارند.

  :herb:در اغلب آن ها تناوب نسل دیده می شود.

  :herb:از بیماری زا های گیاهی می توان به گال (باکتری) ، زنگ ها و سیاهک ها(قارچ)، موزائیک تنباکو (ویروس) اشاره کرد.
  @pouryarahimi


 • ادمین

  :eight_spoked_asterisk::eight_spoked_asterisk::eight_spoked_asterisk:نکات گیاهی دوم

  #گیاهی

  :herb:کلاهک که از بافت مرده است از مریستم های نزدیک به نوک ریشه محافظت میکند ولی در محافظت از تار کشنده نقشی ندارد

  :herb:کوتیکول (پوستک) از جنس لیپید و پلی مر اسید های چرب است وجزئی از روپوست در اندام های هوایی است

  :herb:روپوست در ساقه ، ریشه ، برگ ، میوه و بخش های گل وجود دارد ولی پوستک فقط در اندام های هوایی گیاه دیده میشود

  :herb:روپوست تمایز یافته در اندام هوایی یعنی کرک ها و سلول های نگهبان و در ریشه یعنی تار کشنده

  :herb:هر سلول گیاهی که فاقد پروتوپلاسم زنده است در استحکام بافت های گیاهی نقش دارد

  :herb:در گیاهان C4 سلول های میانبرگ اسفنجی هستند و میانبرگ نرده ای ندارند نمونه این گیاهان ذرت و نیشکر هستند

  :herb:ورود یون ها به درون آوند چوبی باعث افزایش غلظت ماده ی خام و افزایش فشار ریشه ای میشود

  :herb:روزنه های آبی بر خلاف روزنه های هوایی همواره بازند

  :herb:هورمون آبسیزیک اسید در گیاهان در شرایط خشک باعث بسته شدن روزنه ها و کاهش تعرق میشود

  :herb:سلول های نگهبان روزنه با تورژسانس ، طول خود را افزایش میدهند ولی عرض آنها تغییر نمیکند

  :herb:کاغذ آغشته به کلرید کبالت(CoCl2) برای تشخیص رطوبت کاربرد دارد
  @pouryarahimi


وارد شوید تا پست بفرستید
 

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.