دستگاه ایمنی


 • دانش آموزان آلاء

  پرفورین پروتئین ترشحی است؟
  گرم مثبت یعنی دیواره باکتری چه ویژگی ای دارد؟


 • همیار

  پرفورین بله پروتیئن ترشحیه و توی ریبوزومای شبکه آندوپلاسمی زبر ساخته میشه!
  سوال دومتونو نرسیدم هنوز به فصل9 • @dani74
  اینکه دیواره باکتری چه ویرگی داره تو کتاب نیس
  اما باکتری از نظر نوع دیواره دو دسته ان
  گرم مثبت و گرم منفی
  که ما اینا رو براساس پاسخی که به رنگ امیزی میدن تقسیم بندی میکنیم
  ینی گرم مثبتا یه رنگ مشخص میشن گرم منفیا یه رنگ دیگه


 • همیار

  پرفورین ترشحیه! سوال دوم رو هنوز نخوندم


وارد شوید تا پست بفرستید
 

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.