انواع "ما" در زبان عربی • **با توجه به این که خیلی از بچه ها انواع "ما" رو توی تستا و سوالا با هم قاطی میکنن ، یه راست هر هفت نوعشو همین جا و همین الان یاد بگیرین که خلاص بشین))**

  مای کافّه به حروف مشبهه الفعل می*چسبد و آن*ها را از عمل بازمی*دارد و غیر عامل و مبنی بر سکون است. / ** انَّ الموءمنینَ اخوَهٌ ** انمّا الموئمنونَ اخوهٌ
  مای نافیه به حرف مای نافیه معروف است و بر سر فعل ماضی و فعل مضارع می*آید. و در تجزیه می*گوییم :حرف نفی ،غیر عامل و مبنی بر سکون / ** ماکَتَبَ (ننوشت) ** ما یَکتفبف (نمی نویسد)
  مای موصول 1- اسم موصول است که بین 2 فعل می*آید و نقش مفعولی دارد. / 2- هنگام تجزیه می*گوییم (اسم موصول، معرفه، مبنی) / 3- هرگاه «ما» در جمله بیاید ولی مابعدش فعل نباشد و جمله هم سؤالی نباشد، در این صورت «ما» موصول است. / ** لفلّه ما فی السَّماواتف و ما فی الارضف
  مای شرطیه به اسم شرط معروف است و بر سر دو فعل مجزوم می*آید و در تجزیه می*گوییم )اسم شرط و نکره و مبنی) / ** مَا تفقدّفموا لانففسکم تَجفدوه ف / (ما: اسم شرط) (تفقدّفموا: فعل شرط) (لانففسکم تَجفدوهف: جواب شرط)
  مای استفهامیه جمله را پرسشی می*کند و بعد از آن فقط یک فعل می*آید. اکثراً نقش مفعولی دارد و در تجزیه می*گوییم: (اسم استفهام و نکره و مبنی) / ** ما اَکَلَ؟ (ما: مفعول به و محلاً منصوب)
  مای تعجبیه بر سر فعل تعجب «ما افعلَ» می*آید و همیشه نقش مبتدا و محلاً مرفوع را داراست و در تجزیه می*گوییم: (نکره و مبنی بر سکون) / ** مَا اجمَلَ الربیعَ / مَا: مبتدا و محلاً مرفوع
  مای شبیه به لیس مانند افعال ناقصه عمل می*کند و اسم آن مرفوع و خبرش منصوب است. / ** مَا هذا بَشراً / هذا: اسم ما و محلاً مرفوع / بَشراً: خبر و منصوب

 

کاربران فعال این بخش

3
آنلاین

18.4k
کاربران

8.1k
موضوع ها

563.9k
دیدگاه‌ها