گروه برای رفع اشکال  • دوستان عزیز توجه داشته باشن با بچه ها ی گروهی تشکیل دادیم برای رفع اشکال و مطالبی از این قبیل .در صورت تمایل بر عضو شدن ، بفرمایین تا برا دعوتتون اقدام بشه.


قفل شده است