سوال از اقای پازوکی  • استاد شما در دقایق 118 از جلسه ی 5 فرمودید از هر ژن دوتا در سلول موجود است! این عدد حداکثر دو تا نیست؟ ب دلیل اینکه ما یک n از پدر و دیگری را از مادر که شاید ژن مذکور در یکی از ان دو موجود نباشد و در بیان ساده تر بگوییم یکی بیمار باشد و دیگری سالم که همان یک دانه ژن سالم باعث تولید پلی پپتید شود....


وارد شوید تا پست بفرستید
 

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.