روحیه , روحیه و روحیه !!!!!!!!!!! کـــــــــمـــــــکـــــ • سلام دوستان گل
  دوستان بنده یه مشکل اساسی دارم که کلا دست و پام و میبنده
  رشتم تجربیه
  تو خونه هرچی تست کار میکنم و درصد گیری میکنم خوبم و راضی کننده ـس مخصوصا زیست , درصد گیریام تو خونه کمتر از 70 نیست
  اما آزمون قلم چی که میرم کلا هنگ میکنم , نمیدونم چمه خیلی درصدام پایین میشه
  تراز اختصاصی 5000 شد و عمومی 5200
  بعد از آزمون هم روحیه ـم خراب میشه و حتی دو سه روز اول خیلی سخت میشه درس خوند برا آزمون بعدی
  کسی راه حلی , چیز خاصی نداره که یه کمک به این حقیر بکنه ؟
  بخدا زیاد توقع ندارم :دی
  یه پرستاری دانشگاه تهران بیارم 1 هفته شام میدم :دی

  پیشاپیش ممنون • @'search said:

  سلام دوستان گل
  دوستان بنده یه مشکل اساسی دارم که کلا دست و پام و میبنده
  رشتم تجربیه
  تو خونه هرچی تست کار میکنم و درصد گیری میکنم خوبم و راضی کننده ـس مخصوصا زیست , درصد گیریام تو خونه کمتر از 70 نیست
  اما آزمون قلم چی که میرم کلا هنگ میکنم , نمیدونم چمه خیلی درصدام پایین میشه
  تراز اختصاصی 5000 شد و عمومی 5200
  بعد از آزمون هم روحیه ـم خراب میشه و حتی دو سه روز اول خیلی سخت میشه درس خوند برا آزمون بعدی
  کسی راه حلی , چیز خاصی نداره که یه کمک به این حقیر بکنه ؟
  بخدا زیاد توقع ندارم :دی
  یه پرستاری دانشگاه تهران بیارم 1 هفته شام میدم :دی

  پیشاپیش ممنون

  فک کنم طبیعی باشه
  منم تو خونه میشینم تست های کنکور رو حل میکنم ولی سر آزمون که میرم بعضیاشون رو نمیتونم جواب بدم
  البته سطح سوالای کانون از کنکور یه مقدار بالا تره • ø¨ø¨ûŒù† ù
  ù† ø(r)ùˆø¯ù
  ù
  ùˆù‚ø¹ ú(c)ù†ú(c)ùˆø± ù„ûŒø³ø§ù†ø³ ú(c)ø§ù
  ù„ø§ ø´ø¨ ø§ù
  øªø­ø§ù†ûŒ ø¨ùˆø¯ù
  ø§ø² ø³ø§ù„ ø³ùˆù
  øªøµù
  ûŒù
  ú¯ø±ùفøªù
  ú(c)ù‡ ø¯ûŒú¯ù‡ ø¯ø± ø*ùˆù„ ø³ø§ù„ ø¨ø(r)ùˆù†ù
  ! ø§ù„ø¨øªù‡ øªøºûŒûŒø± ø±ùˆø´ ø¬ø§ù„ø¨ ù†ø¨ùˆø¯ :a012:

  ø¨ù‡øªø±ûŒù† ø±ø§ù‡ ø§ûŒù†ú(c)ù‡ ø¨ø±ûŒ ø¯ù†ø¨ø§ù„ ø¹ù„ø§ù‚ù‡ ø§øª ùˆ ø¨ù‡ ø§ûŒù† ø³ùˆø§ù„ ø¬ùˆø§ø¨ ø¨ø¯ûŒ ú(c)ù‡ ù
  ù† ù
  ûŒ ø(r)ùˆø§ù
  ú†ûŒ ø¨ø´ù
  øŸ! :a102: • ø(r)ø¨ ø¯ùˆø³øª ø¹ø²ûŒø² ú(c)ù„ø§ ù
  ø­ûŒø* ø(r)ùˆù†ù‡ ùفø±ù‚ ø¯ø§ø±ù‡ ø³ø± ø§ù
  øªø­ø§ù† ø§ø³øªø±ø³ ùˆ ... ù‡ø³ ú(c)ù‡ øªùˆø(r)ùˆù†ù‡ ù†ùŠø³
  ù‡ø±ú†ù†ø¯ ù
  ù† ø(r)ùˆø¯ù
  ú(c)ø§ù†ùˆù† ø±ùˆ ù‚ø¨ùˆù„ ù†ø¯ø§ø±ù
  ùˆù„ûŒ ø¨ûŒø§ øªø¬ø²ûŒù‡ øªø­ù„ûŒù„ ú(c)ù† ø¨ø¨ûŒù† ú(c)ø¬ø§ø³øª ù
  ø´ú(c)ù„øª.
  ùˆù„ûŒ øªùˆ ø(r)ùˆù†ù‡ ùˆù‚øªûŒ ù
  ûŒø(r)ùˆø§ù‰ øªø³øª ø¨ø²ù†ù†ù‰ ø´ø±ø§ûŒø* ø§ø²ù
  ùˆù†ùˆ ø¨ø±ø§ ø(r)ùˆø¯øª ù
  ù‡ûŒø§ ú(c)ù† ø±ùˆ øµù†ø¯ù„ûŒ ø¨ø´ùŠù† ùفø±ø¶ ú(c)ù† ø¯ø§ø±ù‰ ø¨ø§ ø§ù† ù†ùفø± ø§ù
  øªø­ø§ù† ù
  ûŒø¯ù‰ . ø¬ùˆø±ûŒ øªøµùˆûŒø± ø³ø§ø²ûŒ ú(c)ù† ú(c)ù‡ ø§ù†ú¯ø§ø± ø¨ûŒø±ùˆù†ø³


وارد شوید تا پست بفرستید
 

کاربران فعال این بخش

13
آنلاین

20.2k
کاربران

9.6k
موضوع ها

634.4k
دیدگاه‌ها