برنامه برای درس ریاضی تو 3 ماه مونده (مختص دکتر ها )