توضیحات هندسه تحليلي رضا شامیزاده کلاس کنکور(٢)(٩٤-٩٣)


 • مدیر

  جلسه 14
  بردار-قسمت14
  حجم متوازي السطوح
  حجم هرم
  حل سوال هاي درسنامه هاي 19و20 گاج
  مباحث:ضرب مختلط
  ضرب خارجي
  رابطه لاگرانتژ
  [تماشا جلسه 14 تحلیلی رضا شامیزاده چهارم دبیرستان(2)(94-93)| آلاء][0]

  [0]: [[http://sanatisharif.ir/sanati-sharif-video/3/12/865][0]][0]

  [0]: [http://sanatisharif.ir/sanati-sharif-video/3/12/865][0]

  [0]: http://sanatisharif.ir/sanati-sharif-video/3/12/865


 • مدیر

  جلسه33
  خط و صفحه-قسمت15
  حل سوال هاي گاج از مباحث:
  تصويرو قرينه نقطه روي صفحه
  تصويرو قرينه نقطه روي خط
  [تماشا جلسه 33 تحلیلی رضا شامیزاده چهارم دبیرستان(2)(94-93)| آلاء][0]

    • updated - - -

  جلسه49
  مقاطع مخروطي-قسمت1
  تعريف بيضي
  كانون و فاصله كانوني
  قطرهاي بيضي
  خروج از مركز بيضي
  نوشتن معادله بيضي
  مركز بيضي
  [تماشا جلسه 49 تحلیلی رضا شامیزاده چهارم دبیرستان(2)(94-93)| آلاء][1]

    • updated - - -

  جلسه54
  مقاطع مخروطي-قسمت5
  هذلولي
  استفاده از معادله گسترده براي
  رسم شكل
  و به دست آوردن پارامترهاي بيضي
  انواع هذلولي
  فاصله كانون از مجانب
  طول وتر كانوني
  فاصله راس از مجانب
  به دست آوردن مجانب ها
  [تماشا جلسه 54 تحلیلی رضا شامیزاده چهارم دبیرستان(2)(94-93)| آلاء][2]

    • updated - - -

  جلسه55
  مقاطع مخروطي-قسمت6
  هذلولي
  حل سوال از مباحث
  مجانب ها و معادله هذلولي
  [تماشا جلسه 55 تحلیلی رضا شامیزاده چهارم دبیرستان(2)(94-93)| آلاء][3]

  [0]: [[http://sanatisharif.ir/sanati-sharif-video/3/12/944][0]][0]
  [1]: [[http://sanatisharif.ir/sanati-sharif-video/3/12/1051][1]][1]
  [2]: [[http://sanatisharif.ir/sanati-sharif-video/3/12/1105][2]][2]
  [3]: [[http://sanatisharif.ir/sanati-sharif-video/3/12/1106][3]][3]

  [0]: [http://sanatisharif.ir/sanati-sharif-video/3/12/944][0]
  [1]: [http://sanatisharif.ir/sanati-sharif-video/3/12/1051][1]
  [2]: [http://sanatisharif.ir/sanati-sharif-video/3/12/1105][2]
  [3]: [http://sanatisharif.ir/sanati-sharif-video/3/12/1106][3]

  [0]: http://sanatisharif.ir/sanati-sharif-video/3/12/944
  [1]: http://sanatisharif.ir/sanati-sharif-video/3/12/1051
  [2]: http://sanatisharif.ir/sanati-sharif-video/3/12/1105
  [3]: http://sanatisharif.ir/sanati-sharif-video/3/12/1106


 • مدیر

  جلسه19
  خط و صفحه-قسمت4
  مرور
  موازي و عمود بودن 2خط
  به دست آوردن بردارهادي
  وضعيت نسبي 2خط
  به دست آوردن نقطه تلاقي
  بررسي تقاطع 2خط
  [تماشا جلسه 19 تحلیلی رضا شامیزاده چهارم دبیرستان(2)(94-93)| آلاء][0]

  [0]: [[http://sanatisharif.ir/sanati-sharif-video/3/12/2435][0]][0]

  [0]: [http://sanatisharif.ir/sanati-sharif-video/3/12/2435][0]

  [0]: http://sanatisharif.ir/sanati-sharif-video/3/12/2435


 • مدیر

  جلسه24
  خط و صفحه -قسمت9
  حل سوال هاي گاج از مباحث:
  تقاطع خط با محورها و صفحات مختصات
  تقاطع 2خط
  دبير براي چند سوال باهم وقت مي دهد تا دانش آموزان حل كنند سپس به حل سوال ها مي پردازد.
  [تماشا جلسه 24 تحلیلی رضا شامیزاده چهارم دبیرستان(2)(94-93)| آلاء][0]

  [0]: [[http://sanatisharif.ir/sanati-sharif-video/3/12/1104][0]][0]

  [0]: [http://sanatisharif.ir/sanati-sharif-video/3/12/1104][0]

  [0]: http://sanatisharif.ir/sanati-sharif-video/3/12/1104


 • مدیر

  جلسه25
  خط و صفحه- قسمت10
  حل سوال هاي گاج درسنامه1
  از مبحث
  معادله خط
  [تماشا جلسه 25 تحلیلی رضا شامیزاده چهارم دبیرستان(2)(94-93)| آلاء][0]

    • updated - - -

  جلسه26
  خط و صفحه- قسمت 11
  حل سوال از گاج مباحث:
  زاويه خط با محورها و صفحات مختصات
  معادله خط
  تصوير وقرينه خط روي صفحات محورهاي مختصات
  [تماشا جلسه 26 تحلیلی رضا شامیزاده چهارم دبیرستان(2)(94-93)| آلاء][1]

    • updated - - -

  جلسه27
  خط وصفحه - قسمت 12
  حل سوال هاي گاج از مباحث:
  تقاطع خط با صفحات و محورهاي مختصات
  تقاطع2خط
  به دست آوردن نقطه تلاقي
  [تماشا جلسه 27 تحلیلی رضا شامیزاده چهارم دبیرستان(2)(94-93)| آلاء][2]

    • updated - - -

  جلسه 29
  خط و صفحه -قسمت 14
  تدريس صفحه
  به دست آوردن بردار نرمال در حالت هاي مختلف
  نوشتن معادله صفحه
  [تماشا جلسه 29 تحلیلی رضا شامیزاده چهارم دبیرستان(2)(94-93)| آلاء][3]

    • updated - - -

  جلسه28
  خط و صفحه - قسمت 13
  حل سوال هاي گاج از مباحث:
  بررسي وضعيت نسبي 2خط
  نقطه تلاقي 2خط
  [تماشا جلسه 28 تحلیلی رضا شامیزاده چهارم دبیرستان(2)(94-93)| آلاء][4]

  [0]: [[http://sanatisharif.ir/sanati-sharif-video/3/12/928][0]][0]
  [1]: [[http://sanatisharif.ir/sanati-sharif-video/3/12/929][1]][1]
  [2]: [[http://sanatisharif.ir/sanati-sharif-video/3/12/930][2]][2]
  [3]: [[http://sanatisharif.ir/sanati-sharif-video/3/12/942][3]][3]
  [4]: [[http://sanatisharif.ir/sanati-sharif-video/3/12/941][4]][4]

  [0]: [http://sanatisharif.ir/sanati-sharif-video/3/12/928][0]
  [1]: [http://sanatisharif.ir/sanati-sharif-video/3/12/929][1]
  [2]: [http://sanatisharif.ir/sanati-sharif-video/3/12/930][2]
  [3]: [http://sanatisharif.ir/sanati-sharif-video/3/12/942][3]
  [4]: [http://sanatisharif.ir/sanati-sharif-video/3/12/941][4]

  [0]: http://sanatisharif.ir/sanati-sharif-video/3/12/928
  [1]: http://sanatisharif.ir/sanati-sharif-video/3/12/929
  [2]: http://sanatisharif.ir/sanati-sharif-video/3/12/930
  [3]: http://sanatisharif.ir/sanati-sharif-video/3/12/942
  [4]: http://sanatisharif.ir/sanati-sharif-video/3/12/941


 • مدیر

  جلسه64
  خط و صفحه
  حل سوال از كتابي غير گاج
  نوشتن معادله صفحه
  بردار نرمال
  معادله خط
  دبير با مرور نكات هر مبحث به حل سوال ها مي پردازد
  [تماشا جلسه 64 تحلیلی رضا شامیزاده چهارم دبیرستان(2)(94-93)| آلاء][0]

    • updated - - -

  جلسه65
  خط و صفحه-بردار
  ادامه حل سوال ها
  نقطه تلاقي
  فاصله نقطه از صفحه
  انواع حالت هاي نوشتن معادله صفحه
  زاويه بين 2بردار
  فاصله نقطه از خط
  [تماشا جلسه 65 تحلیلی رضا شامیزاده چهارم دبیرستان(2)(94-93)| آلاء][1]

    • updated - - -

  جلسه 66
  مرور سهمي
  خلاصه مفاهيم نكات
  معادله سهمي
  پارامتر سهمي
  وتر كانوني
  مختصات كانون و راس
  محور تقارن
  خط هادي
  حل سوال از اين مباحث
  [تماشا جلسه 66 تحلیلی رضا شامیزاده چهارم دبیرستان(2)(94-93)| آلاء][2]

    • updated - - -

  جلسه67
  مرور بيضي
  خلاصه مفاهيم و نكات بيضي
  مختصات كانون ها-مركز
  قطرهاي كانوني و ناكانوني
  طول وتر كانوني
  خروج از مركز
  حل سوال از اين مباحث
  [تماشا جلسه 67 تحلیلی رضا شامیزاده چهارم دبیرستان(2)(94-93)| آلاء][3]

  [0]: [[http://sanatisharif.ir/sanati-sharif-video/3/12/1819][0]][0]
  [1]: [[http://sanatisharif.ir/sanati-sharif-video/3/12/1820][1]][1]
  [2]: [[http://sanatisharif.ir/sanati-sharif-video/3/12/2013][2]][2]
  [3]: [[http://sanatisharif.ir/sanati-sharif-video/3/12/2050][3]][3]

  [0]: [http://sanatisharif.ir/sanati-sharif-video/3/12/1819][0]
  [1]: [http://sanatisharif.ir/sanati-sharif-video/3/12/1820][1]
  [2]: [http://sanatisharif.ir/sanati-sharif-video/3/12/2013][2]
  [3]: [http://sanatisharif.ir/sanati-sharif-video/3/12/2050][3]

  [0]: http://sanatisharif.ir/sanati-sharif-video/3/12/1819
  [1]: http://sanatisharif.ir/sanati-sharif-video/3/12/1820
  [2]: http://sanatisharif.ir/sanati-sharif-video/3/12/2013
  [3]: http://sanatisharif.ir/sanati-sharif-video/3/12/2050


 • مدیر

  @man;13729 said:

  > جلسه 68
  > صفر تا 100
  > خط -قسمت 1
  > معادله خط: متقارن كانونيك و پارامتري
  > به دست آوردن بردار هادي خط
  > وضعيت نسبي 2خط: متنافر- متقاطع- موازي: منطبق- غير منطبق
  > فاصله نقطه از خط
  > فاصله 2خط (متقاطع -- موازي -- متنافر)
  > مثال هاي هر مبحث همزمان با تدريس حل مي شود
  > توضيحات دبير:سوال هاي تحليلي ساده ترين سوال هاي رياضي هستن امااكثرا بچه ها نمي زنن از مبحث خط و صفحه حداقل 2سوال مي آيد
  > [تماشا جلسه 68 تحلیلی رضا شامیزاده چهارم دبیرستان(2)(94-93)| آلاء][0]
  >
  > - - - updated - - -
  > جلسه 69
  > صفرتا 100
  > خط -قسمت 2
  > طول عمود مشترك
  > راستاي عمود مشترك
  > معادله عمود مشترك
  > تصوير و قرينه نقطه نسبت به خط
  > فاصله از مبدا مختصات
  > مثال هاي هر مبحث همزمان با تدريس حل مي شود .
  > توضيحات دبير: مبحث خط در اين جلسه تمام مي شود خط ا سوال در كنكور دارد.مثال هاي حل شده را خودتان دوباره حل كنيد تا به تسلط برسيد.
  > [تماشا جلسه 69 تحلیلی رضا شامیزاده چهارم دبیرستان(2)(94-93)| آلاء][1]
  >
  > - - - updated - - -
  > جلسه 70
  > صفر تا 100
  > صفحه-قسمت1
  > معادله صفحه
  > به دست آوردن بردار نرمال صفحه
  > مثال هاي هر مبحث همزمان با تدرسي حل مي شود.
  > [تماشا جلسه 70 تحلیلی رضا شامیزاده چهارم دبیرستان(2)(94-93)| آلاء][2]
  >
  > - - - updated - - -
  > جلسه 71
  > صفرتا100
  > صفحه-قسمت 2
  > ادامه معادله صفحه
  > فاصله نقطه از صفحه
  > وضعيت نسبي خط و صفحه
  > تقاطع خط و صفحه
  > قرينه نقطه نسبت به صفحه
  > زاويه بين خط و صفحه
  > [تماشا جلسه 71 تحلیلی رضا شامیزاده چهارم دبیرستان(2)(94-93)| آلاء][3]
  >
  > - - - updated - - -
  > جلسه 72
  > صفر تا100
  > ماتريس- قسمت 1
  > دترمينان
  > وارون پذيري
  > به دست آوردن درآيه واقع بر ماتريس وارون
  > ماتريس الحاقي
  > به دست آوردن درآيه واقع بر ماتريس همسازه
  > ماتريس وارون
  > دترمينان وارون-ترانهاده- الحاقي
  > روش به دست آوردن ماتريس واون ماتريس بالا يا پايين مثلثي
  > مثال هاي هر مبحث همزمان با تدريس حل مي شوند.
  > [تماشا جلسه 72 تحلیلی رضا شامیزاده چهارم دبیرستان(2)(94-93)| آلاء][4]
  >
  > - - - updated - - -
  > جلسه 73
  > صفر تا100
  > ماتريس-قسمت 2
  > ادامه به دست آوردن عنصر ماتريس وارون
  > شرايط برقراري اتحادها در ماتريس ها
  > روابط ميان ماتريس ها
  > نوشتن روابط جبري ماتريس وارون
  > مثال هاي هر مبحث همزمان با تدريس حل مي شوند
  > .[تماشا جلسه 73 تحلیلی رضا شامیزاده چهارم دبیرستان(2)(94-93)| آلاء][5]

  @man;13775 said:

  > جلسه 63
  > صفحه-
  > حل تمرين از مباحث زير:
  > معادله صفحه
  > بردار نرمال صفحه
  > تقاطع صفحه ها
  > فاصله نقطه از صفحه
  > فاصله دوصفحه
  > عمود مشترك
  > توضيحات:سوال هاي يه برگه حل مي شود دبير براي حل سوال ها وقت مي دهد سپس با مرور روش حل به حل سوال مي پردازد.
  > [تماشا جلسه 63 تحلیلی رضا شامیزاده چهارم دبیرستان(2)(94-93)| آلاء][6]

  @man;13776 said:

  > جلسه 15
  > بردارها-قسمت15
  > حل سوال هاي گاج (مضارب فرد)
  > مباحث: ضرب داخلي و خارجي
  > روابط بين بردارها
  > شرط دريك صفحه بودن بردارها
  > حجم هرم ومتوازي السطوح
  > شماره سوال ها:143-141-179-177-175-
  > 173- 171- 169- 167-
  > [تماشا جلسه 15 تحلیلی رضا شامیزاده چهارم دبیرستان(2)(94-93)| آلاء][7]

  @man;13777 said:

  > جلسه 37
  > ماتريس-قسمت4
  > تدريس: ماتريس كهاد
  > همسازه
  > وارون پذيري ماتريس
  > به دست آوردن دترمينان با بسط دادن
  > روش محاسبه دترمينان
  > حل دستگاه 3معادله 3مجهول به روش كرامر
  > محاسبه ماتريس وارون
  > به دست آوردن درآيه هاي ماتريس وارون
  > [تماشا جلسه 37 تحلیلی رضا شامیزاده چهارم دبیرستان(2)(94-93)| آلاء][8]
  >
  > - - - updated - - -
  > جلسه38
  > ماتريس-قسمت5
  > خواص دترمينان
  > ويژگي هاي 1تا7دترمينان از كتاب درسي
  > نكته براي ضرب ماتريس قائم در افقي
  > [تماشا جلسه 38 تحلیلی رضا شامیزاده چهارم دبیرستان(2)(94-93)| آلاء][9]

  @man;13779 said:

  > جلسه39
  > ماتريس-قسمت6
  > حل سوال هاي گاج
  > مباحث:ماتريس كهاد
  > دترمينان و ويژگي هاي دترمينان
  > شماره سوال ها:53-55-57-59-61-63-67-73-75-77
  > [تماشا جلسه 39 تحلیلی رضا شامیزاده چهارم دبیرستان(2)(94-93)| آلاء][10]

  @man;13780 said:

  > جلسه40
  > ماتريس-قسمت7
  > ادامه ماتريس وارون
  > ماتريس الحاقي
  > ويژگي هاي دترمينان وارون و الحاقي
  > دترمينان ماتريس واندرموند
  > اثر ماتريس
  > ماتريس پادمتقارن
  > ويژگي هاي ماتريس aدر ترانهاده a
  > ماتريس تبديل
  > دوران
  > تقارن نسبت به خط
  > نسبت هاي مثلثاتي مهم
  > قرينه نقطه نسبت به خط
  > [تماشا جلسه 40 تحلیلی رضا شامیزاده چهارم دبیرستان(2)(94-93)| آلاء][11]

  @man;13784 said:

  > جلسه 41
  > ماتريس- قسمت8
  > ماتريس تجانس
  > ماتريس تقارن نسبت به محورهاي مختصات و مبدا
  > تقارن نسبت به نيمسازهاي محورهاي مختصات
  > منحني تبديل
  > حل سوال هاي گاج از مبحث منحني تبديل
  > [تماشا جلسه 41 تحلیلی رضا شامیزاده چهارم دبیرستان(2)(94-93)| آلاء][12]

  @man;13892 said:

  > جلسه7
  > بردار-قسمت7
  > تدريس درسنامه 9گاج
  > مباحث:بردار يكه
  > نوشتن بردار در راستاي 2بردار ديگر
  > هم طول كردن بردارها
  > حل سوال هاي اين مبحث از گاج
  > [تماشا جلسه 7 تحلیلی رضا شامیزاده چهارم دبیرستان(2)(94-93)| آلاء][13]

  @man;13893 said:

  > جلسه 10
  > بردار-قسمت10
  > مرور مباحث:
  > خواص ضرب داخلي
  > زاويه بين 2بردار
  > شرط موازي و عمود بودن 2بردار
  > نامساوي كوشي-شوارتز
  > تدريس درسنامه12:
  > تصوير كردن بردارaنسبت به بردارb
  > حل سوال هاي گاج درسنامه11
  > شماره سوال ها:57-59
  > [تماشا جلسه 10 تحلیلی رضا شامیزاده چهارم دبیرستان(2)(94-93)| آلاء][14]

  @man;13896 said:

  > جلسه11
  > بردار-قسمت11
  > درسنامه13:اتحادها در بردارها
  > شماره سوال هاي حل شده:
  > 63- 65- 67(مهم)-69-71-73-75-77
  > [تماشا جلسه 11 تحلیلی رضا شامیزاده چهارم دبیرستان(2)(94-93)| آلاء][15]

  @man;13899 said:

  > جلسه12
  > بردار-قسمت12
  > حل سوال هاي گاج
  > مباحث:تصوير و قرينه بردار
  > نامساوي كوشي-شوارتز
  > شماره سوال ها:111-113-117-119-121-122-123-124-
  > [تماشا جلسه 12 تحلیلی رضا شامیزاده چهارم دبیرستان(2)(94-93)| آلاء][16]

  @man;13901 said:

  > جلسه13
  > بردار-قسمت13
  > مرور ضرب خارجي
  > وادامه تدريس ضرب خارجي
  > ويژگي هاي ضرب خارجي
  > رابطه لاگرانژ
  > ضرب مضاعف
  > حل سوال 129 گاج
  > [تماشا جلسه 13 تحلیلی رضا شامیزاده چهارم دبیرستان(2)(94-93)| آلاء][17]

  @man;13902 said:

  > جلسه 14
  > بردار-قسمت14
  > حجم متوازي السطوح
  > حجم هرم
  > حل سوال هاي درسنامه هاي 19و20 گاج
  > مباحث:ضرب مختلط
  > ضرب خارجي
  > رابطه لاگرانتژ
  > [تماشا جلسه 14 تحلیلی رضا شامیزاده چهارم دبیرستان(2)(94-93)| آلاء][18]

  @man;13904 said:

  > جلسه33
  > خط و صفحه-قسمت15
  > حل سوال هاي گاج از مباحث:
  > تصويرو قرينه نقطه روي صفحه
  > تصويرو قرينه نقطه روي خط
  > [تماشا جلسه 33 تحلیلی رضا شامیزاده چهارم دبیرستان(2)(94-93)| آلاء][19]
  >
  > - - - updated - - -
  >
  > جلسه49
  > مقاطع مخروطي-قسمت1
  > تعريف بيضي
  > كانون و فاصله كانوني
  > قطرهاي بيضي
  > خروج از مركز بيضي
  > نوشتن معادله بيضي
  > مركز بيضي
  > [تماشا جلسه 49 تحلیلی رضا شامیزاده چهارم دبیرستان(2)(94-93)| آلاء][20]
  >
  > - - - updated - - -
  >
  > جلسه54
  > مقاطع مخروطي-قسمت5
  > هذلولي
  > استفاده از معادله گسترده براي
  > رسم شكل
  > و به دست آوردن پارامترهاي بيضي
  > انواع هذلولي
  > فاصله كانون از مجانب
  > طول وتر كانوني
  > فاصله راس از مجانب
  > به دست آوردن مجانب ها
  > [تماشا جلسه 54 تحلیلی رضا شامیزاده چهارم دبیرستان(2)(94-93)| آلاء][21]
  >
  > - - - updated - - -
  >
  > جلسه55
  > مقاطع مخروطي-قسمت6
  > هذلولي
  > حل سوال از مباحث
  > مجانب ها و معادله هذلولي
  > [تماشا جلسه 55 تحلیلی رضا شامیزاده چهارم دبیرستان(2)(94-93)| آلاء][22]

  @man;14020 said:

  > جلسه19
  > خط و صفحه-قسمت4
  > مرور
  > موازي و عمود بودن 2خط
  > به دست آوردن بردارهادي
  > وضعيت نسبي 2خط
  > به دست آوردن نقطه تلاقي
  > بررسي تقاطع 2خط
  > [تماشا جلسه 19 تحلیلی رضا شامیزاده چهارم دبیرستان(2)(94-93)| آلاء][23]

  @man;14021 said:

  > جلسه24
  > خط و صفحه -قسمت9
  > حل سوال هاي گاج از مباحث:
  > تقاطع خط با محورها و صفحات مختصات
  > تقاطع 2خط
  > دبير براي چند سوال باهم وقت مي دهد تا دانش آموزان حل كنند سپس به حل سوال ها مي پردازد.
  > [تماشا جلسه 24 تحلیلی رضا شامیزاده چهارم دبیرستان(2)(94-93)| آلاء][24]

  @man;14022 said:

  > جلسه25
  > خط و صفحه- قسمت10
  > حل سوال هاي گاج درسنامه1
  > از مبحث
  > معادله خط
  > [تماشا جلسه 25 تحلیلی رضا شامیزاده چهارم دبیرستان(2)(94-93)| آلاء][25]
  >
  >
  > - - - updated - - -
  >
  > جلسه26
  > خط و صفحه- قسمت 11
  > حل سوال از گاج مباحث:
  > زاويه خط با محورها و صفحات مختصات
  > معادله خط
  > تصوير وقرينه خط روي صفحات محورهاي مختصات
  > [تماشا جلسه 26 تحلیلی رضا شامیزاده چهارم دبیرستان(2)(94-93)| آلاء][26]
  >
  > - - - updated - - -
  >
  > جلسه27
  > خط وصفحه - قسمت 12
  > حل سوال هاي گاج از مباحث:
  > تقاطع خط با صفحات و محورهاي مختصات
  > تقاطع2خط
  > به دست آوردن نقطه تلاقي
  > [تماشا جلسه 27 تحلیلی رضا شامیزاده چهارم دبیرستان(2)(94-93)| آلاء][27]
  >
  > - - - updated - - -
  >
  > جلسه 29
  > خط و صفحه -قسمت 14
  > تدريس صفحه
  > به دست آوردن بردار نرمال در حالت هاي مختلف
  > نوشتن معادله صفحه
  > [تماشا جلسه 29 تحلیلی رضا شامیزاده چهارم دبیرستان(2)(94-93)| آلاء][28]
  >
  > - - - updated - - -
  >
  > جلسه28
  > خط و صفحه - قسمت 13
  > حل سوال هاي گاج از مباحث:
  > بررسي وضعيت نسبي 2خط
  > نقطه تلاقي 2خط
  > [تماشا جلسه 28 تحلیلی رضا شامیزاده چهارم دبیرستان(2)(94-93)| آلاء][29]

  @man;14023 said:

  > جلسه64
  > خط و صفحه
  > حل سوال از كتابي غير گاج
  > نوشتن معادله صفحه
  > بردار نرمال
  > معادله خط
  > دبير با مرور نكات هر مبحث به حل سوال ها مي پردازد
  > [تماشا جلسه 64 تحلیلی رضا شامیزاده چهارم دبیرستان(2)(94-93)| آلاء][30]
  >
  > - - - updated - - -
  >
  > جلسه65
  > خط و صفحه-بردار
  > ادامه حل سوال ها
  > نقطه تلاقي
  > فاصله نقطه از صفحه
  > انواع حالت هاي نوشتن معادله صفحه
  > زاويه بين 2بردار
  > فاصله نقطه از خط
  > [تماشا جلسه 65 تحلیلی رضا شامیزاده چهارم دبیرستان(2)(94-93)| آلاء][31]
  >
  > - - - updated - - -
  >
  > جلسه 66
  > مرور سهمي
  > خلاصه مفاهيم نكات
  > معادله سهمي
  > پارامتر سهمي
  > وتر كانوني
  > مختصات كانون و راس
  > محور تقارن
  > خط هادي
  > حل سوال از اين مباحث
  > [تماشا جلسه 66 تحلیلی رضا شامیزاده چهارم دبیرستان(2)(94-93)| آلاء][32]
  >
  > - - - updated - - -
  >
  > جلسه67
  > مرور بيضي
  > خلاصه مفاهيم و نكات بيضي
  > مختصات كانون ها-مركز
  > قطرهاي كانوني و ناكانوني
  > طول وتر كانوني
  > خروج از مركز
  > حل سوال از اين مباحث
  > [تماشا جلسه 67 تحلیلی رضا شامیزاده چهارم دبیرستان(2)(94-93)| آلاء][33]

  بسیار ممنون به خاطر توضیحات کامل و دقیق.... درج شدند
  خدا خیرتون بده

  [0]: http://sanatisharif.ir/sanati-sharif-video/3/12/2836
  [1]: http://sanatisharif.ir/sanati-sharif-video/3/12/2853
  [2]: http://sanatisharif.ir/sanati-sharif-video/3/12/2862
  [3]: http://sanatisharif.ir/sanati-sharif-video/3/12/2863
  [4]: http://sanatisharif.ir/sanati-sharif-video/3/12/2894
  [5]: http://sanatisharif.ir/sanati-sharif-video/3/12/2895
  [6]: http://sanatisharif.ir/sanati-sharif-video/3/12/1848
  [7]: http://sanatisharif.ir/sanati-sharif-video/3/12/922
  [8]: http://sanatisharif.ir/sanati-sharif-video/3/12/953
  [9]: http://sanatisharif.ir/sanati-sharif-video/3/12/954
  [10]: http://sanatisharif.ir/sanati-sharif-video/3/12/955
  [11]: http://sanatisharif.ir/sanati-sharif-video/3/12/956
  [12]: http://sanatisharif.ir/sanati-sharif-video/3/12/957
  [13]: http://sanatisharif.ir/sanati-sharif-video/3/12/788
  [14]: http://sanatisharif.ir/sanati-sharif-video/3/12/791
  [15]: http://sanatisharif.ir/sanati-sharif-video/3/12/792
  [16]: http://sanatisharif.ir/sanati-sharif-video/3/12/863
  [17]: http://sanatisharif.ir/sanati-sharif-video/3/12/921
  [18]: http://sanatisharif.ir/sanati-sharif-video/3/12/865
  [19]: http://sanatisharif.ir/sanati-sharif-video/3/12/944
  [20]: http://sanatisharif.ir/sanati-sharif-video/3/12/1051
  [21]: http://sanatisharif.ir/sanati-sharif-video/3/12/1105
  [22]: http://sanatisharif.ir/sanati-sharif-video/3/12/1106
  [23]: http://sanatisharif.ir/sanati-sharif-video/3/12/2435
  [24]: http://sanatisharif.ir/sanati-sharif-video/3/12/1104
  [25]: http://sanatisharif.ir/sanati-sharif-video/3/12/928
  [26]: http://sanatisharif.ir/sanati-sharif-video/3/12/929
  [27]: http://sanatisharif.ir/sanati-sharif-video/3/12/930
  [28]: http://sanatisharif.ir/sanati-sharif-video/3/12/942
  [29]: http://sanatisharif.ir/sanati-sharif-video/3/12/941
  [30]: http://sanatisharif.ir/sanati-sharif-video/3/12/1819
  [31]: http://sanatisharif.ir/sanati-sharif-video/3/12/1820
  [32]: http://sanatisharif.ir/sanati-sharif-video/3/12/2013
  [33]: http://sanatisharif.ir/sanati-sharif-video/3/12/2050


 

کاربران فعال این بخش

36
آنلاین

18.3k
کاربران

7.9k
موضوع ها

558.7k
دیدگاه‌ها