حروف عامل نظر بدید دوستان • سلام دوستان تمام حروف عاملو غیرعامل رو میخواستم خیلی ممنون ! • @farhad2577 استاد اقاجانی فیلمشو ببین • @reza213 داداش اون که واس شیمیه من حروف عامل عربی رو میخوام • @reza213 هههه • @farhad2577 اها. پس عربی فیلمشو ببین. نظر من جلادتی • @reza213 خودت نمیدونی حروف عامل کدومان ؟ • @farhad2577 ن دقیق! شرمنده • @reza213 نو پرابلم برا


 • همیار

  درود
  هر حرفی که بروی کلمه بعد خودش اثر بذاره از نوع اعراب میگن عامل مثلا حروف ناسخه، حروفی مثل حتی ل لما لای مضارع و اگه تاثیر نذاره میشه غیرعامل ما و لا ی نفی


 • همیار

  حروف عامل و غیر عامل:

  تعریف: حروف عامل:حروفی هستند که در اعراب کلمه بعدی اثر می گذارند. به اعراب «تلمیذ» توجه کنید: التلمیذ = مِن التلمیذِ = إنَّ التلمیذَ : نتیجه اینکه حرف «مِن» اعراب تلمیذ را مجرور نمود و حرف« إنَّ »نیز تلمیذ را منصوب نمود، پس این دو حرف عامل هستند

  حروف غیرعامل: حروفی هستند که در اعراب کلمه بعدی اثر نمی گذارند .مثل کلمه( خرج)همراه با حروف غیر عامل زیر که درهیچ کدام اعراب آن تغییر نکرده: ماخَرجَ ، فَخَرجَ ، لَخَرجَ

  اما تقسیم بندی این حروف

  حروف عامل:

  *حروف جر (فی ،عن ، مِن ، إلی ، عَلی ، لِ ، بِ ، کَ ،...)
  *حروف مشبهه بالفعل ( إنَّ ، أنَّ ، کأنَّ ، لیتَ ، لکنَّ ، لعلَّ)
  *لا نفی جنس( لا)
  *ادوات نصب مضارع ( أن ، لَن ، کَی ، لِ ، حتّی )
  *ادوات جزم مضارع (لا نهی ، لام امر ، لَم ، لمّا)
  *حرف شرط: ( إن )

  حروف غیر عامل:

  1-حروف عطف (فَ، وَ، ثُمَّ ، بَل ، اَم ، أو ، لکن ،لا)
  2- حروف نفی : لا برای مضارع و ما برای ماضی.
  3-حروف استفهام : هل ، أ
  4-حروف استقبال (آینده): سَ ، سوف.
  5-نون وقایه.
  6-حروف تاکید : ن تاکیدثقیله و خفیفه . لَ .
  7- حروف تحقیق: قد بعد از فعل ماضی.
  8- حرف تعریف: ال :معرفه کننده اسم.
  9-مای کافه
  10-حروف جواب: نَعَم ، بلی ، اِی ،
  11- حروف ردع (انکار) : کلّا
  12:حروف ندا : یا ، أ
  13:واو حالیه.
  14-فای جواب شرط: من اجتهد فقد نجح.
  15-حرف شرط غیر عامل : لَو (اگر)
  16-حرف تنبیه: ایها ، ایتها.


 • همیار

  این هم توضیحات بیشتر

  حروف

  در تعريف حرف مي گوييم، حرف كلمه اي است كه مثل اسم و فعل معناي مستقلي ندارد و در جمله اجزاي كلام را به هم پيوند مي دهد. با اين تعريف نبايد از نقش اساسي و كليدي حروف در ترجمه جملات غافل شد، زيرا وجود يك حرف مي تواند معني عبارتي را بطور كلي دگر گون كند.

  ترجمه حروف:

  مثال: فعل ( رَغِِبَ ) اگر با حرف جر ( في ) بكار رود، يعني ( علاقمند شد.) و اگر با حرف جر ( عن ) بكار رود معني متضادي پيدا مي كند ( متنفر شد )
  أنا لستُ ممّن رَغِبَ عن الحقِّ ( من كسي نيستم كه از حق روي گردان باشم. )
  مثال: در متون قضايي فهم حروفي نظير ( لِ، علي ) در فهم محتواي عبارات خيلي مهم است.
  لَهُ ( به نفع او ) عليه ( به ضرر او )

  در مبحث حروف، سه نكته را بايد دانست:

  1- تشخيص نوع حرف.
  2- تشخيص عامل يا غير عامل بودن آن.
  3- تشخيص نوع بناء.

  همه ي حروف اعم از حروف عامل و غير عامل، مبني هستند كه تشخيص نوع بناء آنها را مي توان از روي ظاهر آنها تشخيص داد.
  حروف عامل، حروفي هستند كه بر روي اعراب كلمه بعد از خود تأثير مي گذارند.

  انواع حروف عامل:

  1- حروف جر: حروفي هستند كه اسم بعد از خود را مجرور مي كنند و مشهور ترين آنها عبارتند از:
  ( ب، ك، واو قسم، في، لِ ، من، عن، علي، الي ) الحمدُ للهِ.
  2- حروف ناصبه: حروفي هستند كه بر سر مضارع مي آيند و فعل مضارع را منصوب مي كنند و آنها عبارتند از:
  ( أنْ، لَنْ، كَي، إذن، حتي، لِ ) يجتهدُ الإنسانُ ليَكتسبَ المعالي / أريدُ أن أطالعَ.
  3- حروف جازمه: حروفي هستند كه بر سر مضارع مي آيند و آن را مجزوم مي كنند. اين حروف عبارتند از:

  ( إنْ شرطيه، لَم، لما، لا ناهيه، لِ امر غايب ) لِيتّحدِ الموسلون امامَ المستكبرينَ./ لا تحزنْ
  4- حروف مشبّهه بالفعل: حروفي هستند كه بر سر مبتدا و خبر مي آيند و مبتدا را منصوب مي كنند و خبر را به حال خود ، مرفوع باقي مي گذارند. اين حروف عبارتند از: ( إنَّ، أنَّ، كأنَّ، لكنّ، ليتَ لَعلّ ) إنَّ اللهَ رحيمٌ.
  5- لاي نفي جنس: همانند حروف مشبه بالفعل مبتدا را منصوب مي كند. لا إلهَ إلا الله.
  حروف غير عامل، حروفي هستند كه بر روي اعراب كلمه بعد از خود تأثيري ندارند.

  انواع حروف غير عامل:

  1- حروف عطف: حروفي هستند كه ميان دو كلمه و يا دو جمله مي آيند و دومي را به اولي عطف مي دهند. اين حروف عبارتند از: ( وَ، فَ، ثمَ، لكنْ، أمْ، أوْ، بَلْ، لا ) شاورْ العاقلَ لا الجاهلَ.
  2- حرف تعريف ( أل 😞 اسم را معرفه مي كند. الرجلُ، الإمرأةُ و ...
  3- حرف تحقيق ( قد 😞 بر سر فعل ماضي مي آيد. قد قمت الصّلاةُ.
  4- واو حاليه: بر سر جمله حاليه مي آيد. جاء الطّالبُ و هوَ مسرورٌ.
  5- حرف استثناء ( إلا 😞 در جملات استثنائية مي آيد. إنّ الإنسانَ لَفي خُسرٍ إلا الّذينَ آمنوا و ...
  6- حروف ندا: بر سر اسم منادا مي آيند ( يا، وا ) يا اللهُ!
  7- حروف نفي ( لا، ما 😞 ( لا ) بر سر مضارع مي آيد و آن را منفي مي كند. لا يذهبُ. ( ما ) بر سر ماضي مي آيد و آن را منفي مي كند. ما جَلَسَ.
  8- ماي كافه: به ( إنَّ ) متصل مي شود و مانع عمل آن مي شود ( إنّما ). إنّما الأعمالُ بالنّياتِ.)
  9- حروف استفهام ( أ، هَلْ 😞 براي پرسش بكار مي روند. هل قرأتَ الدّرسَ؟
  10- حروف استقبال ( سَ، سوفَ 😞 بر سر مضارع مي آيند و معني مضارع را به آينده تبديل مي كنند.
  سَيَكتُبُ، سوف َيَكتُبُ
  11- حروف جواب ( لا، نَعَمْ 😞 در جواب سؤال ادا مي شوند. ( لا ) براي جواب منفي، ( نَعَمْ ) براي جواب مثبت.
  هلْ تستعدُ للإمتحانِ؟ نَعَمْ، استعدُ للإمتحانِ.
  12- نون وقايه، نوني است كه ميان فعل متعدي و (( ي )) متكلم و يا ميان برخي از حروف مانند ( مِن، لكنّ، إنَّ، أنَّ ) و (( ي )) متكلم مي آيد. حرفي است غير عامل و هيچ نقشي ندارد. ضَرَبَني / ينصُرني / إنّني

  چند نكته در رابطه با حروف متشابه:

  • إنْ = حرف شرط و عامل جزم فعل مضارع است.
   أنْ= حرف ناصبه و عامل نصب فعل مضارع است.
   إنَّ و أنَّ= حروف مشبهه بالفعل هستند و عامل نصب مبتدا مي باشند.
  • لكنَّ= حرف مشبهه بالفعل است و عامل نصب مبتدا.
   لكنْ= حرف عطف است و غير عامل.

  *** ( لِ ) بر سه نوع است:**
  1- حرف جر، عامل جر اسم: قلتُ للمعلمِ ...
  2- حرف ناصبه، عامل نصب مضارع: يذهبُ الطّالبُ الي المدرسةِ لِيتعلمَ
  3- حرف جازمه، عامل جزم مضارع: لِيجتهدْ الطّالبُ في دروسهِ.

  *** ( و ) بر سه نوع است:**
  1- واو حرف جر كه به معني قسم خوردن است و اسم را مجرور مي كند: والعصرِ إنَّ الأنسانَ لفي خسرٍ إلا الذّينَ ...
  2- واو عطف، غير عامل است. خَلَقَ اللهُ الّليلَ وَ النّهارَ.
  3- واو حاليه، غير عامل است: رَجَعَ الطّالبُ من المدرسةِ و بيدهِ محفظةٌ.

  *** ( لا ) بر پنج گونه است:**
  1- ( لا ) نفي، غير عامل است و مضارع را منفي مي كند: لا تعملُ
  2- ( لا ) نهي، عامل است و مضارع را مجزوم مي كند:لا تحزنْ
  3- ( لا ) نفي جنس، عامل است و مبتدا را منصوب مي كند: لا سيفَ إلا ذوالفقارِ.
  4- ( لا ) عطف، غير عامل است و تنها دو چيز را به هم عطف مي دهد: شاورْ العاقلَ لا السّفيهَ.
  5- ( لا ) جواب، غير عامل است و تنها براي جواب منفي مي آيد. هل هذا كتابٌ؟ لا، ذالك قلمٌ.

  *** ( ما ) شش نوع است:**
  1- ماي نفي، غير عامل است و فعل ماضي را منفي مي كند: ما دَرَسَ
  2- ماي كافه، غير عامل است و مانع عمل ( إنَّ ) مي شود: إنَّما المؤمنونَ إخوةٌ.
  3- ماي استفهام، اسم است و براي سؤال از اشياء بكار مي رود. ما هذا؟
  4- ماي موصول عام، كه اسم است نه حرف. خيرُ الكلامِ ما قَلَّ و دَلَّ.
  5- ماي اسم شرط: ما تفعلوا من خيرٍ يعلمْهُ اللهُ.
  6- ماي تعجبي، اسم است: ما أجملَ الرّبيعَ!


وارد شوید تا پست بفرستید
 

کاربران فعال این بخش

27
آنلاین

20.1k
کاربران

9.6k
موضوع ها

632.5k
دیدگاه‌ها