با اين وضعيت من ميشه به پزشكي دانشگاه تهران اميد داشت؟😐