سرگذشت ی کنکوری وتوصیه هاش که اکیدا توصیه دارم بخونیدش تا اخر