محاسبه مرتبه بزرگی (تخمین)  • اگر اندازه اتاقی ۵ در ۷ متر باشد، و بخواهیم کف آن را از توپ تنیس با قطر ۴ سانتی متر بپوشانیم، مرتبه مرتبه بزرگی توپ های تنیس را بدست آورید.

    لطفا محاسبه کنید... و روش رو اعلام کنید.
    ممنون  • با تقسیم طول و عرض اتاق بر قطر توپ ها، تعداد توپ هایی که در هر ردیف و ستون قرار میگیرند به دست میاد 125 و 175.که مرتبه بزرگی هردو میشه 10 به توان 2.در نتیجه مرتبه بزرگی حاصل ضربشون(تعداد کل توپ ها) میشه از مرتبه 10 به توان 4.


 

پربازدیدهای هفته