محاسبه مرتبه بزرگی (تخمین)  • اگر اندازه اتاقی ۵ در ۷ متر باشد، و بخواهیم کف آن را از توپ تنیس با قطر ۴ سانتی متر بپوشانیم، مرتبه مرتبه بزرگی توپ های تنیس را بدست آورید.

    لطفا محاسبه کنید... و روش رو اعلام کنید.
    ممنون  • با تقسیم طول و عرض اتاق بر قطر توپ ها، تعداد توپ هایی که در هر ردیف و ستون قرار میگیرند به دست میاد 125 و 175.که مرتبه بزرگی هردو میشه 10 به توان 2.در نتیجه مرتبه بزرگی حاصل ضربشون(تعداد کل توپ ها) میشه از مرتبه 10 به توان 4.


وارد شوید تا پست بفرستید
 

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.