تریکودینا و رونویسی  • سوال_در تریکودینا رونویسی از ژن های عوامل رونویسی توسط RNAپلی مراز نوع1انجام نمی شود.
    این جمله درسته ولی من دلیلش رو متوجه نمیشم!!!  • تریکودینا یه یوکاریوته.
    عوامل رونویس پروتیین هایی هستن که در رونویسی به RNAپلیمراز کمک میکنن.
    چون پروتیینی هستن پس باید از روشون mRNA ساخته شه. و ساخت mRNA در یوکاریوتها با RNAپلیمراز2 انجام میشه.
    کار RNAپلیمراز1 ساخت rRNA (ریبوزومی) هست.


 

پربازدیدهای هفته

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.