تریکودینا و رونویسی  • سوال_در تریکودینا رونویسی از ژن های عوامل رونویسی توسط RNAپلی مراز نوع1انجام نمی شود.
    این جمله درسته ولی من دلیلش رو متوجه نمیشم!!!  • تریکودینا یه یوکاریوته.
    عوامل رونویس پروتیین هایی هستن که در رونویسی به RNAپلیمراز کمک میکنن.
    چون پروتیینی هستن پس باید از روشون mRNA ساخته شه. و ساخت mRNA در یوکاریوتها با RNAپلیمراز2 انجام میشه.
    کار RNAپلیمراز1 ساخت rRNA (ریبوزومی) هست.


 

کاربران فعال این بخش

38
آنلاین

18.4k
کاربران

8.0k
موضوع ها

562.5k
دیدگاه‌ها