مثلثات  • نردبانی با طول متحرک را به دیوار تکیه داده ایم،اگرنردبان بازمین زاویه ۴۵ درجه داشته باشد و تا ارتفاع hبالا رفته باشد. اگرنردبان را به اندازه ی 3رادیکال2 عقب ببریم به طوری که ارتفاع نردبان تغییر نکند ولی زاویه نردبان با سطح زمین برابر 30درجه شود، طول نردبان در هردو حالت را محاسبه کنید؟؟  • 0_1512967100048_photo_2017-12-11_08-07-02.jpg


 

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.