روز خوب چه روزیست؟؟؟ • سلام روز خوب چه روزیست دقیقا؟؟؟؟؟؟


 • اخراج شده

  جوابش تو سه پرسش اومده
  درس ادبیات • @javadm328-g پرسش ها چین؟؟؟☂


 • اخراج شده

  سه پرسش
  لئون تولستوی
  یک روز این فکر به سر تزار افتاد که اگر همیشه بداند چه وقت باید کار ها را شروع کندف به چه چیزی توجّه کند و به چه چیزی بی توجّه باشد و مهم تر از همه، اگر بداند که کدام کارش بیشتر از همه اهمّیّت دارد، در هیچ کاری ناموفّق نخواهد بود. پس در سرتاسر قلمرو خود چاووش در داد که هرکس به او بیاموزد که چگونه زمان مناسب برای هر کار را تشخیص دهد، چگونه ارزشمند ترین افراد را بشناسد و چگونه از اشتباه در تشخیص مهم ترین کار ها جلوگیری کند، جایزه ای بزرگ به او خواهد داد.
  مردان اندیشه ور به دربار تزار رفتند به پرسش هایش پاسخ های گوناگون دادند.برخی به نخستین پرسش تزار چنین پاسخ گفتند که برای تشخیص بهترین زمان انجام هر کار، باید برای کار ها برنامه های روزانه،ماهانه و سالانه تنظیم کرد و آن ها را مو به مو اجرا نمود.آنان گفتند که این تنها راه تضمین انجام هرکار در وقت مناسب آن است. برخی دیگر گفتند که از پیش تعیین کردن زمان انجام کارها ناممکن است و مهم این است که انسان با وقت گذرانی بیهوده، خود را آشفته نسازد؛به همه ی رویداد ها توجه داشته باشد و کار های لازم را انجام دهد. گروه سوم معتقد بودند که چون تزارها هیچگاه به جریان رویدادها توجّه نداشته اند، شاید هیچ شهروندی به درستی نداند که هر کار را درچه زمانی باید انجام داد. چهارمین گروه گفتند که رایزنان(مشاوران) درمورد برخی کارها هیچگاه نمی توانند نظر بدهند؛ زیرا شخص بی درنگ باید تصمیم بگیرد که آن ها را انجام بدهد یا ندهد و برای تصمیم گرفتن باید بداند که چه پیسامدی رخ خواهد داد و این کار تنها از جادوگران بر می آید. پس برای دانستن مناسب ترین زمان انجام هر کار فقط باید با جادوگران رای زد(مشورت کرد).
  پاسخ فرزانگان به پرسش دوم تزار نیز به همین اندازه گونه گون بود. گروه یکم گفتند که او بیش از همه، به دستیاران حکومتی اش نیاز مند است. گروه دوّم بر این عقیده بودند که وی بیش از همه به کشیشان نیاز دارد. گروه سوّم گفتند که او به پزشکان خود بیش از همه محتاج است و گروه چارم معتقد بودند که نیاز تزار بیش از همه به جنگاوران خویش است.
  در پاسخ به پرسش سوم تزار در مورد مهم ترین کارها، گروهی دانش اندوزی را مهم ترین کار جهان می دانستند؛ گروهی دیگر چیره دستی در نظام را و گروه سوم پرستش خداوند را.
  چون پاسخ ها ناهمگون بودند،تزار با هیچکدام موافقت نکرد و به هیچ کس جایزه ای نداد. آن گاه تصمیم گرفت که برای یافتن پاسخ درست پرسش هایش با راهبی رای زند که در فرزانگی(دانایی) نام آور بود.
  راهب در جنگل زندگی می کرد؛ هیچ جا نمی رفت و تنها فروتنان را نزد خود می پذیرفت. پس تزار جامه ای ژنده پوشید و پیش از رسیدن به کلبه راهب از اسب فرود آمد و تنها، با پای پیاده، به راه افتاد و محافظانش را میان راه گذاشت.
  وقتی به کلبه رسید، راهب در جلوی کلبه اش باغچه می بست.همین که تزار را دید سلامش گفت و باز بی درنگ به کندن کَرت(باغچه) پرداخت. راهب، ضعیف و باریک میان بود و وقتی بیلش را به زمین فرو می برد و اندکی خاک برمی داشت؛ به دشواری نفس می کشید.
  تزار نزد او آمد و گفت:«ای راهب فرزانه، نزد تو آمده ام که به سه پرسشم پاسخ دهی:
  یکی این که، کدام فرصت را برای شروع کارها از دست ندهم که اگر دهم پشیمان شوم؟ دوّم این که، کدام کسان را برتر شمارم و به آن ها توجّه کنم؟آخر این که، کدام کار از همه مهم تر است و بیش از همه باید به انجامش همّت کنم؟»
  راهب به سخنان تزار گوش فرا داد امّا پاسخی به او نداد و دوباره کندن کرت را از سر گرفت.
  تزار گفت:«خسته شده ای. بیل را به من بده تا کمکت کنم.»
  راهب گفت:«متشکّرم.» و آن گاه بیل را به او داد و روی زمین نشست.
  تزار پس از کندن دو کرت دست از کار کشید و پرسش هایش را تکرار کرد. راهب باز پاسخ نداد، امّا از جا برخاست؛ به طرف بیل رفت و گفت:«حالا تو استراحت کن وبگذار...» امّا تزار بیل را به اونداد و به کندن ادامه داد. ساعتی از پس ساعت دیگر گذشت. آن گاه که خورشید در آن سوی درختان غروب می کرد، تزار بیل را در خاک فرو برد و گفت:«ای فرزانه مرد، پیشت آمدم تا به سوال هایم پاسخ دهی. اگر نمی توانی بگو تا به خانه برگردم.»
  راهب گفت:«نگاه کن، کسی دارد آن جا می دود. بیا برویم ببینیم کیست.». تزار به اطرافش نگاه کرد و دید که مردی دوان دوان از جنگل می آید. مرد، با دستانش شکمش را چسبیده بود؛ خون از میان انگشتانش جاری بود. او به سوی تزار دوید و بر زمین افتاد؛ چشمانش را بست؛ ناله ای آهسته سر داد و از هوش رفت.
  تزار به کمک راهب کمک کرد تا جامه ی زخمی مرد را درآورد. او زخمی بزرگ در شکمش داشت. تزار زخم را خوب شست؛ با دسمالش و یکی از لباس پاره های راهب آن را بست. امّا خون همچنان از آن جاری بود. تزار بار ها باند گرم و آغشته به خون را از روی زخم باز کرد و آن را شست و باز بست.
  وقتی جریان خون متوقّف شد مرد زخمی به هوش آمد و آب خواست. تزار آب خنک آورد و به مرد کمک کرد تا از آن بنوشد. در همان موقع آفتاب غروب کرد و هوا خنک شد. تزار به کمک راهب، مرد زخمی را به کلبه برد و در بستر خواباند. مرد زخمی همان طور که دراز کشیده بود چشمانش را بست و آرام گرفت.تزار آن قدر از کار کردن و راه رفتن خسته شده بود که در آستانه ی در، مثل مار چنبر(حلقه) زد و چنان آسوده به خواب فرو رفت که همه ی آن شب کوتاه تابستانی را در خواب بود. صبح روز بعد که از خواب بیدار شد، مدّتی طول کشید تا یادش بیاید که کجاست و مرد غریبه که در بستر خفته کیست؛ پس با چشمانی جویا اورا ورانداز کرد.
  مرد همین که دید تزار از خواب برخاسته و نگاهش می کند، با صدایی ضعیف گفت:«مرا ببخش.»
  تزار گفت:«تو را نمی شناسم و دلیلی برای بخشودنت نمی یابم.»
  مرد گفت:«تو مرا نمی شناسی امّا من تو را می شناسم. من دشمن تو هستم و قسم خورده بودم که کشتن برادر و ضبط دارایی ام از تو انتقام بگیرم. می دانستم که تو تنها نزد راهب آمده ای؛ این بود که تصمیم گرفتم هنگام بازگشت بکشمت. امّا یک روز تمام گذشت و پیدایت نشد. وقتی از کمینگاهم بیرون آمدم که بیابمت، به محافظانت برخوردم که مرا شناختند و زخمی ام کردند. از چنگشان گریختم امّا اگر تو زخمم را نمی بستی، آن قدر از من خون می رفت که می مردم. من می خواستم تو را بکشم ولی تو جانم را نجات دادی. اگر من زنده ماندم و تو مایل بودی، وفادارترین غلامت خواهم شد و به فرزندانم نیز چنین خواهم گفت. مرا ببخش.»
  تزار بسیار شادمان شد که به این آسانی با دشمنش آشتی کرده است؛ و نه تنها او را بخشود بلکه به پزشک خویش و نوکرانش گفتکه همراه او برگردند و قول داد که اموالش را پس بدهد. پس از این که مرد زخمی کلبه را ترک کرد، تزار برای یافتن راهب از کلبه بیرون رفت. می خواست پیش از بازگشت، یک بار دیگر از او بخواهد که به سؤال هایش پاسخ دهد. راهب در جلوی باغچه ای که روز پیش بسته بود زانو زده بود و در کرت ها سبزی می کاشت.
  تزار به زراغ او رفت و گفت:«ای فرزانه مرد، برای آخرین بار از تو خواهش می کنم که به سؤال هایم پاسخ دهی.»
  راهب همان طور که چمباتمه(زانو جمع کرده) نشسته بود، به سرتاپای تزار نگاه کرد و گفت:«همین حالا هم به جواب سؤال هایت رسیده ای.»
  تزار گفت:«چه طور؟»
  راهب گفت:«اگر دیروز بر ضعف من رحم نکرده بودی و به جای کندن این کرت ها، تنهایم گذاشته بودی، آن شخص به تو حمله می کرد و از ترک کردن من پشیمان می شدی. پس، آن هنگام بهترین زمان برای کندن کرت ها بود و من مهم ترین کسی بودم که تو می بایست به او توجّه می کردی و مهم ترین کارت کمک به من بود. پس زمانی که آن مرد دوان دوان آمد. بهترین زمان برای مراقبت از او فرا رسید؛ زیرا اگر زخمش را نبسته بود، بدون آشتی با تو می مرد. پس او مهم ترین کسی بود که باید به او توجّه می کردی و آن چه کردی مهم ترین کار بود. اکنون بدان که فقط یک زمان بسیار مهم وجود دارد و آن «حال» است و مهمترین کس آن کس است که اکنون می بینی؛زیرا هیچ گاه نمی دانی که آیا کس دیگری خواهد بود که با او رو به رو سوی یا نه و مهم ترین کار، نیکی کردن به اوست؛ زیرا انسان تنها برای نیکی کردن آفریده سده است.»
  برگرفته از کتاب ادبیات فارسی سال سوم دبیرستان چاپ 1390 • @javadm328-g فوق العاده.......موفق باشید........... • @javadm328-g کاملا درسته !👌 • دوستان پاسخ دیگری ندارند؟؟؟؟ • @نفیسه-134 روزی که توش خود واقعی ات باشی،، • @نفیسه-134 یروزی ک اونقدشادباشی ک هیچی نتونه شادیتوخراب کنه....بقول من روزی ک بعدهرشادی ی تاوانی ب اسم غم نباشه • مرسی از دوستان ای کاش بقیه دوستان هم که بازدید کردند نظرشون رو میگفتن البته تقریبا اصل حرف همه یکیه ولی اگه نظر میدادن بیشتر تو ذهنم تثبیت میشد🤔


 • همیار خیرین کوچک دریا دل دانش آموزان آلاء

  روز خوب همین امروز همه روزی .... حالا هر چی میشه مهم نیست مهم اینه روز به روز به هدفم نزدیک تر میشم


 • همیار

  روزی که اخر شب میخوای سرتو بذاری رو بالشت بدون دغدغه و فکر و خیال چشماتو ببندی! • @dr-bernosi این ک شد شب روز نیس😁 😁


 • همیار

  @fatemeh201678 در روز خوب چه روزیست؟؟؟ گفته است:

  @dr-bernosi این ک شد شب روز نیس😁 😁

  یه پارادوکس داره خب! ولی روز اینچا مچاز از 24 ساعت بوده دیگه 🙂 • @dr-bernosi بقول یکی ازاستادا اشتباهه اینجوری گفتن😑 😑 حرف من نیست ها حرف استادیه ک ازطرز حرف زدن مردم گله داشت • روزی که از خودم راضی ام..


 • همیار دانش آموزان آلاء

  خیلی جای تعجبه که
  نمیدونم......!!!! • @نفیسه-134 در روز خوب چه روزیست؟؟؟ گفته است:

  سلام روز خوب چه روزیست دقیقا؟؟؟؟؟؟

  روزی است که :
  1- نمازهایت را اول وقت خونده باشی.
  2- به تمام مواردی که در برنامه روزانه ات نوشته ای برسی و انجام بدیشون.


 • همیار خیرین کوچک دریا دل دانش آموزان آلاء

  روز خوب روزی که آخر وقتی داری از شدت خستگی بی هوش میشی
  با تموم خستگی ها لبخند رو لبت باشه
  وبدونی واسه رسیدن به هدفت کلی تلاش کردی


 • همیار خیرین کوچک دریا دل دانش آموزان آلاء

  @Amin-Mehraji در روز خوب چه روزیست؟؟؟ گفته است:

  @نفیسه-134 در روز خوب چه روزیست؟؟؟ گفته است:

  سلام روز خوب چه روزیست دقیقا؟؟؟؟؟؟

  روزی است که :
  نمازهایت را اول وقت خونده باشی
  واقعا عالیه • روز خوب هم داریم مگه! • اونروز ک بارون بباره و ادم بدون فکر کردن ب مشکلات زیرش قدم بزنه بدوه و بچرخهه با صدای بلند قهقه بزنه بدون توجه ب بقیه و مردم اطرافش واس خودش خوش باشه امروز بهترین روزم بود چون همین کارو انجام دادم


 • همیار فارغ التحصیلان آلاء

  روز خوب روزیه که تمرینای ساختمان داده رو حل میکنی 😑 • روز خوب روزیه که بعد از ی هفته سخت و جان گداز و دور از خونواده برگردی خونه خودتون😎

  البته روزی که استاد هم کلاسو کنسل میکنه کم از این حس نداره😂 • روزِ خوب?:)
  توی اوج مشکلات...سربلند بیرون بیام


 

کاربران فعال این بخش

23
آنلاین

18.4k
کاربران

8.0k
موضوع ها

562.9k
دیدگاه‌ها