مندل مهندسی ترکیب 😅


 • دانش آموزان آلاء

  کدام یک از ژن های زیر از قانون دوم مندل پیروی نمی کننند؟
  ۱)تحلیل عضلانی دوشن ، رنگدانه ای شدن شبکیه چشم
  ۲)کام شکافدار، نشانگان زالی
  ۳)سیناپسین ۱، پذیرنده آنژیوتانسین
  ۴)پروتیین ریبوزومی L10 , فاکتور ۸ انعقادی خون

  @دانش-آموزان-آلاء • گزینه 1دیگه


 

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.