فرمول برای شیمی • سلام
  چند فرمول هست که خیللی در کنکور شیمی استفاده میشه
  اگر a به عنوان ضریب باشد و m جرم مولی باشد و اینم بگم که این/ به معنای تقسیم هست و همواره a در پایین خط کسری یعنی در مخرج قرار میگیرد

  • a/مول

  • a*m/گرم

  • a*22.4/لیتر

  • a/لیتر*مولار