نظریه برخورد  • مگه. واکنش های بنیادی مرتبه صفر نیستند؟ پس چطور توی متن کتاب نوشته در نظریه برخورد افزایش غلظت باعث افزایش سرعت میشه؟  • واکنش های مرتبه ی صفر R=K میشه
    واکنش های بنیادی غلظت واکنش دهنده ها به توان ضریبشون میرسه و نیازی نیس که به صورت تجربی مرتبه شونو به دست بیاریم


وارد شوید تا پست بفرستید
 

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.