نظریه برخورد  • مگه. واکنش های بنیادی مرتبه صفر نیستند؟ پس چطور توی متن کتاب نوشته در نظریه برخورد افزایش غلظت باعث افزایش سرعت میشه؟  • واکنش های مرتبه ی صفر R=K میشه
    واکنش های بنیادی غلظت واکنش دهنده ها به توان ضریبشون میرسه و نیازی نیس که به صورت تجربی مرتبه شونو به دست بیاریم


 

پربازدیدهای هفته