واسه پزشكي تهران حدودا چه رتبه اي تو منطقه ٣ ميخواد؟