جزوه دست نویس زیست 1 فصل 8 حرکت.بر اساس فیلم استاد رحیمی