سوال ساده زیست • سلااام عزیزان ایا این نتیجه گیری های من درستند؟؟؟؟؟
  )در دفاع اختصاصی لنفوسیت ها و ماکروفاژ دخالت دارند و نوتروفیلها نقش ندارند
  2)لنفوسیت های Bبه تمام میکروب ها و سلولهای سرطانی حمله میکنند اما به سلولهای الوده به ویروس فقط اینترفرون و Tکشنده حمله میکننند و لنفوسیت های Bنقشی ندارند
  3)لنفوسیت های Tبه تمام میکروبها حمله میکنند اما Tکشنده اش فقط به سلولهای سرطانی و سلولهای الوده به ویروس حمله میکند و با هیچ میکروبی کاری ندارد
  4)کتاب گفته هر لنفوسیت روی سطحش گیرنده دارد پس وقتی تستی گفت تمام لنفوسیت ها گیرنده دارند باید صحیح بگیریم و نگیم چون Tکشنده و پلاسموسیت ندارد ردش کنیم درواقع وقتی میگه لنفوسیت منظورش خود خود لنفوسیت اولیه است نه پلاسموسیتش
  درست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


وارد شوید تا پست بفرستید
 

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.