سوال ساده زیست • سلااام عزیزان ایا این نتیجه گیری های من درستند؟؟؟؟؟
  )در دفاع اختصاصی لنفوسیت ها و ماکروفاژ دخالت دارند و نوتروفیلها نقش ندارند
  2)لنفوسیت های Bبه تمام میکروب ها و سلولهای سرطانی حمله میکنند اما به سلولهای الوده به ویروس فقط اینترفرون و Tکشنده حمله میکننند و لنفوسیت های Bنقشی ندارند
  3)لنفوسیت های Tبه تمام میکروبها حمله میکنند اما Tکشنده اش فقط به سلولهای سرطانی و سلولهای الوده به ویروس حمله میکند و با هیچ میکروبی کاری ندارد
  4)کتاب گفته هر لنفوسیت روی سطحش گیرنده دارد پس وقتی تستی گفت تمام لنفوسیت ها گیرنده دارند باید صحیح بگیریم و نگیم چون Tکشنده و پلاسموسیت ندارد ردش کنیم درواقع وقتی میگه لنفوسیت منظورش خود خود لنفوسیت اولیه است نه پلاسموسیتش
  درست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


 

کاربران فعال این بخش

38
آنلاین

18.3k
کاربران

8.0k
موضوع ها

560.4k
دیدگاه‌ها