سوال  • جلسه 5 ریاضی پایه تماما بررسی سوالات ازمون 25امه؟
    و اینکه مگه فیزیک دو جزوه اقای رفیعی رو نمیخواد؟اخه من منتظرم جزوه رو سایت قرار بگیره و تهیه کنم بعد شرو کنم به دیدن فیلما
    جزوه میاد رو سایت یا نه؟