ارایه ادبی استعاره • در بیت زیر چند استعاره وجود دارد؟
  هزاران نرگس از چرخ جهانگرد ************ فرو شد تا که برآمد یکی گل زرد

  بنظر من 4 تا: نرگس:ستاره
  چرخ:آسمان
  جهانگرد:آسمان
  گل زرد خورشید

  البته این بیت در دقیقه 40 جلسه دوم فیلم آموزشی ادبیات چهارم دبیرستان (2) مطرح شده و اقای مرادی گفتند 3 استعاره هس.یعنی چرخ جهانگرد رو یک استعاره حساب کردند. • درسته سه تا داره.
  چرخ جهانگرد یه ترکیبه که کلا معنیش میشه آسمان، نمیشه جدا جدا حساب کرد.


وارد شوید تا پست بفرستید
 

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.