کار و انرژی جنبشی  • شخصی به جرم شصت کیلوگرم درون آسانسوری ایستاده و آسانسور با شتاب ثابت و از حال سکون به طرف بالا شروع به حرکت می کند. پس از طی مسافت دوازده متر کل کاری که روی شخص انجام شده چقدر است؟