کار و انرژی جنبشی  • شخصی به جرم شصت کیلوگرم درون آسانسوری ایستاده و آسانسور با شتاب ثابت و از حال سکون به طرف بالا شروع به حرکت می کند. پس از طی مسافت دوازده متر کل کاری که روی شخص انجام شده چقدر است؟


وارد شوید تا پست بفرستید
 

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.