دوستان چرا زیست سوم آقای امینی از فصل پنجم تا دهم نداره.یکی جواب بده خواهشا