دینامیک فصل2 پیش  • جسمی با سرعت اولیهVبه بالای سطح شیب داری پرتاب میکنیم وجسم پس از طی مسافتی متوقف میشود.اگر جسم در برگشت با سرعت ثابت vپایین یاید.جسم چه مسافتی را روی سطح شیب بالا رفته؟(ببخشید اگه میشه راه حل و فرمولش هم بنویسید)


وارد شوید تا پست بفرستید
 

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.