یه سوال فیزیک داشتم از نور جایی که تشابه میگیرید بچه های ریاضی به کمک