یه سوال فیزیک داشتم از نور جایی که تشابه میگیرید بچه های ریاضی به کمک


وارد شوید تا پست بفرستید
 

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.