فقط تدریس زبان فارسی بدون تبادل 2


 • دانش آموزان آلاء

  هر شنبه تدریس زبان فارسی از ساعت 10شب شروع میشه
  تستها وتبادل در تاپیک تدریس زبان فارسی یه تاپیک دیگس این
  صحبت وتبادل مطلقا ممنوع ❌ در این تاپیک
  @دانش-آموزان-آلاء
  @خیرین-کوچک-دریا-دل @
  @فارغ-التحصیلان-آلاء
  @ادمین


 • دانش آموزان آلاء

  درس اول =قواعد ترکیب
  قواعد ینی قاعده .ینی قانون وترکیب
  تعریف زبان =نظامی از نشانه هاست که کار اصلی ان ایجاد ارتباط است (نظام نشانه ها و ایجار ارتباط کلمات کلیدی هستند )
  زبان چگونه ساخته میشود ؟از واحد های کوچکتری بنامهای _
  واج . تکواژ. وازه . گروه . جمله .جمله ی مستقل (به ترتیب حفظ شوند 6تا هستن )
  زبان درحقیقت تلاش ذهن است برای ایجاد ارتباط این را زبان شناس ها میگویند 2نوع زبان داریم 1-اوایی 2ائمایی ....اوایی ینی سخن ائمایی ینی اشاره
  واج کوچکترین عضو گروه است و جمله ی مستقل بزرگترین عضو خانواده
  اگر پرسیده شود بعد از واژه کوچکترین عضو خانواده یاواحد های زبان کدام است/؟میشود گروه
  اگر پرسیده شود قبل از جمله بزرگترین عضو واحد های زبانی کدام است؟میشود گروه

  کار قواعد ترکیب چیست ؟ساخت درست و منطقی واحدهای زبانی است


 • دانش آموزان آلاء

  تا قواعد ترکیب داریم (و هم نمک)
  و ینی قواعد واجی
  هم ینی قواعد همنشینی
  ن ینی قواعد نحوی
  م ینی قواعد معنایی
  ک ینی قواعد کاربردی
  رمز گردانی قاعده ها هستش (و هم نمک ) خوب یادتون نگهش دارید


 • دانش آموزان آلاء

  ولش با قواعد واجی شروع میکنیم =قواعد واجی همون طور که از اسمش معلومه با واج سرو کار داره
  قواعدی هستند که تشخیص میدهند چه واج هایی کنار هم قراربگیرند و کلمه ی درست بسازند
  کارخانه ی قواعد واجی 2محصول دارد 1 تکواژ2 واژه
  **5قانون در قواعد واجی وجود دارد ** 🏿 دقت دقت دقت
  اولین قانون ..تکواژها یا واژه ها باید از الگوهای سه گانه طبعیت کنند (هجا ینی بخش )
  الگوهای سه گانه ی هجایی عبارتند از
  1-صامت +مصوت -مثال با -بی -بو
  2-صامت +مصوت +صامت -مثال در -گل - بال - بیل- پول
  3-صامت +مصوت +2صامت -مثال برد -باخت -بیخت-سوخت

  صامت ها همون حروف الفبا ها هستن
  مصوت ها ا ای او و مصوت های کوتاه هم حرکه ها هستن
  نکته همزه جزو صامتها به حساب می اید
  1


 • دانش آموزان آلاء

  قانون دوم که برای قواعد واجی وجود داره
  قانون شماره ی2
  هیچوقت هیچ هجایی با مصوت اغازنمیشود
  مثال=اب ....اب با همزه شروع شده وهمزه جزوی از صامت هاست اگرارا جزو صامتها بگیریم وبگوییم که کلمه ی اب با مصوت اغاز شده اشتباه است ❌ اب با همزه اغاز شده وهمزهطبق گفته ی بالا جزوی از صامت هاست و امصوت بلند است
  کلمه ی این هم همین طور همین قانون در ان صدق میکند و..........


 • دانش آموزان آلاء

  قانون شماره ی 3در قواعد واجی
  درزبان فارسی هرگز 2مصوت کنارهم قرار نمیگیرند بلکه هر هجا یک مصوت دارد
  مثال=بازار ......کلمه ی بازار 2مصوت بلند دارد که هیچ یک کنار هم قرار نگرفته اند
  مثال2=مردن ......کلمه ی مردن 2مصوت کوتاه دارد وهیچ کدام کنارهم وپشت سرهم نیامده اند


 • دانش آموزان آلاء

  قانون شماره 4 در قواعد واجی
  🏿 بعداز هرمصوت یک یا نهایتا دوصامت می اید
  مثال =خوب ...1هجا .....خ و ب .....بعد از مصوت و یک صامت امد
  مثال =دوخت ...1هجا..... د و خ ت .....بعد از مصوت و دو صامت امد


 • دانش آموزان آلاء

  قانون شماره ی5در قواعد واجی
  🏿 قواعد واجی اجازه نمیدهند واجهایی که واجگاه مشترک دارند یانزدیک به هم کنار هم قرار بگیرند

  مثال=دجحپش اینهارو نمیزاره کنار هم قرار بگیرند قواعد واجی به عبارتی عدم کاربرد قواعد واجی است ❌
  مثالی دیگر کگق این هم عدو کاربرد قواعد واجی است و ........
  داماد عروس فیلم عشق اینها درست هستند ☑

  نسیار مهم .. بنابراین هر تکواژیاواژهبرای رواج بین مردم باید ازصافی قواعد واجی بگذرند (به کلمه های واژه و تکواژتوجه ویژه بشود )


 • دانش آموزان آلاء

  دومین قواعد* قواعدهم نشینی
  وهم نمک
  رمز قواعد هم نشینی هم است
  قواعد همنشینی گروه میسازد .چه نوع گروه هایی؟ گروه های سگانه
  نکتهتوجه شود که قواعد واجی الگوهای سه گانه داشت ولی قواعد همنشینی گروه های سه گانه میسازد.
  نکته2گروه حداقل باید 2کلمه باشد

  ماسه گروه داریم.....
  1 گروه اسمی*

  2گروه فعلی**

  3گروه قیدی


 • دانش آموزان آلاء

  مثال برای گروه اسمی
  کشور-ها -ی-صنعت-ی-این .......کار تک تک اینها مال قواعد واجی است چون هرکدوم از اینهارو قواعد واجی ساخته چون ساختن تکواژ و واژه بر عهده ی قواعد واجیست اما اگر بخواهیم انهارا به گروه تبدیل کنیم ....
  تبدیل میشود به گروه اسمی این کشورهای صنعتی👼🏼
  مثالی دیگر ........این -ها-کلنگ-ی-برج- خراب شده-تهران ساختن تک تک این واژه ها کار قواعد واجی هستش
  تبدیل به گروه از نوع اسمی میشود ......این برج های کلنگی تهران خراب شده


 • دانش آموزان آلاء

  مثال گروه فعلی.......
  ه-داشت-بر-می-اند-گشته -اند کار قواعد واجی است ساخت هر واژه یا تکواژ
  تبدیل ان به گروه فعلی داشته اند برمیگشته اندکار قواعد همنشینی ساختن گروه فعلی
  مثالی دیگر
  می-ید-رفتکارقواعد واجی ساختن واژه یا تکواژ
  میرفتیدکار قواعد همنشینی است ساختن گروه فعلی


 • دانش آموزان آلاء

  مثال گروه قیدی
  عموما زمان رانشان میدهد ..
  مثال....عصرروزپنجشنبه ی هر هفته
  **مثالی دیگر....**دیروز صبح......دیروزعصر....فردابعداز ظهرو........


 • دانش آموزان آلاء

  دوتابلوی مطلقااا ممنوع❌ درقواعدهمنشینی
  1جابه جایی صفت پیشین و پسین ممنوع

  صفت پیشین شامل چی ها بود ؟1صفت اشاره2صفت شمارشی3صفت پرسشی4صفت مبهم 5صفت تعجبی
  مثال .......این کتاب دوست داشتی☑
  کتاب این دوست داشتنی ❌

  2اوردن وابسته ی پیشین قبل از صفت تعجبی مطلقا ممنوع
  صفت تعجبی ......عجب و چه هستش
  مثالعجب درخت بلندی☑
  این عجب درخت بلندی❌

  مثالی دیگر .... چه پدرو مادر مهربانی☑
  این چه پدرو مادر مهربانی❌
  نمیتونی قبل اونها صفات پیشین بیاری


 • دانش آموزان آلاء

  سومین قواعد *** قواعد نحوی
  رمز ....و هم نمک
  رمز قواعد نحوی ن نمک است
  تعریف قواعد نحوی تعریف خیلیییی مهم .....یک صافی بسیار دقبق است که جملههارا قبل از تولید ببرسی میکند ودر صورت تطابق با معیار های زبان اجازه ی فعالیت و تولید به انها میدهد
  قواعد نحوی جمله ها رابررسی میکند


 • دانش آموزان آلاء

  نکته ی بسیار مهم
  قواعد واجی ................تکواژ و یا واژه میسازه
  قواعد هم نشینی ..........گروه میسازه
  قواعد نحوی ...............جمله میسازه

  واج<تکواژ<واژه<گروه<جمله<جمله ی مستقل


 • دانش آموزان آلاء

  قواعد نحوی سه قانون دارد
  قانون شماره ی 1-هم خوانی نهاد و فعل
  مثال-محمد ورضا به کوه رفت
  محمد و رضا جمع هستند ورفت مفرد است از لحاظ نحوی این جمله غلط است
  مثالی دیگر-محمد باحسن به کوه رفتند
  نکتهحرف با هیچوقت فاعل راجمع نمیکند واست که فاعل را جمع میکند جمله ی بالا به بخاطر وجود با غلط است
  میشود محمد وسن به کوه رفتند یامحمدباحسن به کوه رفت

  قانون شماره ی 2-جای درست نقش ها در جمله
  مثالگلستان توسط سعدی نوشته شد❌
  توجهفعل نوشته شد فعل مجهول است وقتی فعل مجهول می اوریم دیگرنباید فاعل داشته باشدوقتی میگوییم سعدی ینی فاعل دیگه نباید بگیم توسط سعدی نوشته شد
  درستش میشود سعدی گلستان را نوشت☑
  مثالی دیگر فیلم طبیعت بی جان اولین فیلم رعلیزم توسط سهراب شهید ثالث ساخته شد❌
  درستش میشود سهراب شهید ثالث اولین فیلم خود را سبک رعلیزم ساخت ☑
  مهم-وقتی فاعل معلوم باشد نباید فعل مجهول بیاوریم

  قانون شماره ی3-استفاده ی درست از ضمایر
  مثال-من من را در ایینه دیدم ❌
  به جای من دوم باید کلمه ی خودرابیاوریم درستش میشود من خود را در ایینه دیدم☑


 • دانش آموزان آلاء

  قواعد معنایی
  رمز و هم نمک
  م نمک رمز قواعد معنایی است
  قواعدی است که درباره ی معنای کلام حرف میزند که جمله ها بی معنی نباشند
  **مثال....**سپیده کتاب ها را با مطالعه خواباند
  پگاه هر روز صبح خورشید را میخورد
  پرنده کتابهاراشکار کرد

  نکته- این جمله ها چنان چه در شعربه کار بروند مشکلی ندارند


 • دانش آموزان آلاء

  قواعد کاربردی
  رمز وهم نمک
  ک نمک رمز قواعدکاربردی
  هر وقت قواعد کاربردی دیدین یاد این شعر حافظ بیفتید هرسخن جای و هر نکته مکانی دارد
  چیزهایی که باهم ارتباط نداشته باشن به کار بردنشون غلطه
  مثلا بگه کهدلبر جانان من برددل و جانم به قربانت ولی حالا چرا عاقل کند کاری که باز اید به کنعان غم مخور!!!!😳 😆 😅 (خیلی باحاله مگه نه ؟)
  کاربرد ینی 2 جمله ی بی ربط رو باهم بیاریم
  سوال /؟ چه کتابی رو دوست داری/؟ جواب...من فردا به مسافرت میروم 😳
  طرف هنگ میکنه رسما 😅

  امیدوارم به دردتون خورده باشه درس اول تموم شد قواعد ترکیب


 • دانش آموزان آلاء

  📢 بچها الان تستهارو قرار میدم این درس 48 تا تست داره تستارو بزنید من بعد شنبه ی این هفته میام پاسخنامه روقرار میدم شما چک میکنید جوابهاتون رو و درصورتی که متوجه نشدید علت اینکه این گزینه انتخاب شده چیه شما تو تاپیک زبان فارسی شماره سوال رو میزارید و من براتون توضیحش میدم به امید فردایی بهتر


 • دانش آموزان آلاء

  0_1510744438208_IMG_20171115_143302.jpg


 • دانش آموزان آلاء

  0_1510744576846_IMG_20171115_143312.jpg


 • دانش آموزان آلاء

  0_1510744711923_IMG_20171115_143324.jpg


 • دانش آموزان آلاء

  0_1510744889383_IMG_20171115_143336.jpg


 • دانش آموزان آلاء

  0_1510745038445_IMG_20171115_143346.jpg


 • دانش آموزان آلاء

  0_1510745148786_IMG_20171115_143405.jpg


 • دانش آموزان آلاء

  0_1510745257838_IMG_20171115_143414.jpg


 • دانش آموزان آلاء

  درس اول باهمه ی تستاش تموم شد


 • دانش آموزان آلاء

  دوستان توجه پاسخنامه ی کلیدی تست ها
  2071-3
  2072-2
  2073-3
  2074-1
  2075-4
  2076-2
  2077-1
  2078-4
  2079-4


 • دانش آموزان آلاء

  2080-2
  2081-1
  2082-1
  2083-3
  2084-2
  2085-4
  2086-3
  2087-2
  2088-1
  2089-1


 • دانش آموزان آلاء

  2090-1
  2091-3
  2092-4
  2093-3
  2094-1
  2095-4
  2096-3
  2097-1
  2098-2
  2099-4
  2100-2


 • دانش آموزان آلاء

  2101-3
  2102-3
  2103-3
  2104-3
  2105-3
  2106-3
  2107-4
  2108-2
  2109-2
  2110-3


 • دانش آموزان آلاء

  2111-4
  2112-1
  2113-4
  2114-3
  2115-2
  2116-1
  2117-3
  2118-1


 • دانش آموزان آلاء

  0_1510993792550_IMG_20171118_115425.jpg


 • دانش آموزان آلاء

  0_1510993889423_IMG_20171118_115432.jpg


 • دانش آموزان آلاء

  0_1510994068689_IMG_20171118_115445.jpg


 

کاربران فعال این بخش

12
آنلاین

18.4k
کاربران

8.1k
موضوع ها

563.4k
دیدگاه‌ها