سلام  • برای یازدهمی ها درس آمار و احتمال و هندسه و درسای دیگه ( ادبیات - عربی - زبان - دینی) رو تدریس نمیزارید؟؟؟
    فیزیک و شیمی تون هم کامل نیسیت؟؟؟


قفل شده است