سلام مهندس ی سوال از ارایش الکترونی داشتم : چرا ارایش عنصر نیودیمیم به صورت روبه رواست (چرا یک الکترون sرا نگرفته تا به پایداری برسه) 4d^4 5s^1


وارد شوید تا پست بفرستید
 

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.