سوال ازفصل اول  • سلام
    اگردرنمودارp-vچرخه ب صورت دايره باشدوجهت آن ساعتگردباشدچگونه بيشترين وكمترين مقداردماراميتوان محاسبه كرد؟؟؟بادليل...  • می دانیم نمودارهای هم دما در صفحه p-v به صورت منحنی های هموگرافیک است. کافیست تعدادی نمودار هموگرافیک رسم کنید که در دماههای مختلف باشد. محل برخورد نزدیک ترین نمودار به محورهای مختصات با دایره، کمترین دما و محل برخورد دورترین منحنی با دایره، بیشترین دما را نشان می دهد.
    البته اگر نمودار دابره به گونه ای باشد که مرکز آن روی نیمساز دستگاه p-v قرار داشته باشد و محورهای هم به مقیاس شده باشند، در اینصورت با رسم نیمساز و تعیین محل برخورد آن با دایره می توان دمای کمینه و بیشینه را تعیین کرد.


وارد شوید تا پست بفرستید
 

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.