فیزیک  • اگر روی سریک انسان بالغ درهر1mmیک تار مووجود داشته باشدتعدادموهای سریک انسان بالغ چندتارموخواهد بود؟(قطر سرانسانcm است)
    20