فیزیک  • اگر روی سریک انسان بالغ درهر1mmیک تار مووجود داشته باشدتعدادموهای سریک انسان بالغ چندتارموخواهد بود؟(قطر سرانسانcm است)
    20


وارد شوید تا پست بفرستید
 

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.