فیزیک  • اگر روی سریک انسان بالغ درهر1mmیک تار مووجود داشته باشدتعدادموهای سریک انسان بالغ چندتارموخواهد بود؟(قطر سرانسانcm است)
    20


 

کاربران فعال این بخش

12
آنلاین

18.8k
کاربران

8.5k
موضوع ها

587.5k
دیدگاه‌ها