فصول ترکیبی زیست


 • دانش آموزان آلاء

  بهتر است برای خوندن زیست این فصل هارو باهم بخونین چون به هم مرتبط هستنو ماندگاریش تو ذهن بیشتره
  فصل های جانوری= فصل 4تا8زیست یک .فصل 1تا4وفصل 11 زیست دو
  بخش گیاهی=فصل3زیست1وفصل 9و10زیست دو
  زیست ملکولی =فصل 1و2زیست 1فصل 5 زیست دو فصل یک تا سه و8زیست پیش
  زنتیک =فصل 6تا8 زیست 2وفصل 5 زیست پیش
  مباحث مختلف دیگر =فصل 4و6و7وفصل های 9تا11پیش دانشگاهی


 • همیار

  @22ستاره در فصول ترکیبی زیست گفته است:

  بهتر است برای خوندن زیست این فصل هارو باهم بخونین چون به هم مرتبط هستنو ماندگاریش تو ذهن بیشتره
  فصل های جانوری= فصل 4تا8زیست یک .فصل 1تا4وفصل 11 زیست دو+پیش 1 و 2
  بخش گیاهی=فصل3زیست1وفصل 9و10زیست دو +فصل 6 و 8 دوم
  زیست ملکولی =فصل 1و2زیست 1فصل 5 زیست دو فصل یک تا سه و8زیست پیش
  زنتیک =فصل 6تا8 زیست 2وفصل 5 زیست پیش
  مباحث مختلف دیگر =فصل 4و6و7وفصل های 9تا11پیش دانشگاهی


وارد شوید تا پست بفرستید
 

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.