سهم سوال های ترکیبی در کنکور96 زیست شناسی


 • دانش آموزان آلاء

  تغداد سوال درکنکور96
  سال دوم 10
  سال سوم 14
  سال پیش دانشگاهی 18
  ترکیبی سه سال 8
  سهم سوال های ترکیبی در کنکور96
  ترکیبی سال دوم و سوم -----3سوال
  ترکیبی پیش دانشگاهی 1و2---- نداشته
  ترکیبی پیش دانشگاهی 1و سال دوم --1سوال
  ترکیبی پیش دانشگاهی 1وسال سوم ---2سوال
  ترکیبی پیش دانشگاهی 2وسال دوم ---نداشته
  ترکیبی پیش دانشگاهی2وسال سوم ----2سوال
  ترکیبی پیش 1و2 و سال سوم -----نداشته


 

کاربران فعال این بخش

7
آنلاین

18.8k
کاربران

8.4k
موضوع ها

584.6k
دیدگاه‌ها