تستی متوسط از فصل تنفس • 1-کدام مورد درباره ی کرم خاکی صحیح است؟
  ۱)برای انجام تنفس از همه ی سطح بدن خود استفاده میکند و یک قلب لوله ای شکل دارد.
  ۲)سطح بدنش نسبت به جثه ای که دارد وسیع است و تعداد مویرگ های ششی زیر پوست ان به نسبت بالاست.
  ۳)سطح تنفسی ان قادر است با استفاده از انزیمی بسیاری از باکتری هارا نابود کند.
  ۴)ماده ای که کشش سطحی مایع پوشاننده ی سطح تنفسی اش را کاهش میدهد فقط از بعضی از سلول های بافت سنگ فرشی ساده بافت پوششی اش ترشح می شود.


 • همیار

  گزینه 3 فک کنم • گزینه ۳درسته منظورش لیزوزیم موجود در سطح بدنشه • بله گزینه ۳ میشه وجود انزیم لیزوزیم
  ۱)قلب های لوله ای
  ۲)شش ندارد ک مویرگ ششی داشته باشد
  ۴)سورفاکتانت در جانورانی تنفس ششی دارند در اواخر دوران جنینی ترشح میشود طبق کتاب درسی


 

کاربران فعال این بخش

20
آنلاین

18.8k
کاربران

8.5k
موضوع ها

587.5k
دیدگاه‌ها