سرمایه های انسان


 • همیار

  قرب وجودی خدا به انسان و مقام قرب وجودی به خداوند به ترتیب پیام آیه ی شریفه ی .... و.... است وشیطان معمولا از ... انسان را گمراه نمیکند.

  1)نحن اقرب الیه من حبل الورید-فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر- غافل کردن از آخرت و یاد آن

  2)فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر-نحن اقرب الیه من حبل الورید- سرگرم کردن به آرزوهای دنیایی

  3)نحن اقرب الیه من حبل الورید-فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر-سرگرم کردن به آرزوهای دنیایی

  4)فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر-نحن اقرب الیه من حبل الورید-غافل کردن از آخرت و یاد آن

  @دانش-آموزان-آلاء
  @خیرین-کوچک-دریا-دل
  @همیار • گزینه 3 ؟ • به نظر منم 3


 • همیار

  3 نمیشه...... • @dr-bernosi در سرمایه های انسان گفته است:

  قرب وجودی خدا به انسان و مقام قرب وجودی به خداوند به ترتیب پیام آیه ی شریفه ی .... و.... است وشیطان معمولا از ... انسان را گمراه نمیکند.

  1)نحن اقرب الیه من حبل الورید-فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر- غافل کردن از آخرت و یاد آن

  2)فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر-نحن اقرب الیه من حبل الورید- سرگرم کردن به آرزوهای دنیایی

  3)نحن اقرب الیه من حبل الورید-فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر-سرگرم کردن به آرزوهای دنیایی

  4)فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر-نحن اقرب الیه من حبل الورید-غافل کردن از آخرت و یاد آن

  @دانش-آموزان-آلاء
  @خیرین-کوچک-دریا-دل
  @همیار

  یک؟ • @dr-bernosi در سرمایه های انسان گفته است:

  قرب وجودی خدا به انسان و مقام قرب وجودی به خداوند به ترتیب پیام آیه ی شریفه ی .... و.... است وشیطان معمولا از ... انسان را گمراه نمیکند.

  1)نحن اقرب الیه من حبل الورید-فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر- غافل کردن از آخرت و یاد آن

  2)فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر-نحن اقرب الیه من حبل الورید- سرگرم کردن به آرزوهای دنیایی

  3)نحن اقرب الیه من حبل الورید-فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر-سرگرم کردن به آرزوهای دنیایی

  4)فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر-نحن اقرب الیه من حبل الورید-غافل کردن از آخرت و یاد آن

  @دانش-آموزان-آلاء
  @خیرین-کوچک-دریا-دل
  @همیار

  سه چرا اخه😐 شیطان معمولا از سرگرم کردن ب ارزوهای دنیایی انسان رو گمراه نمیکنه😐 یکی از کاراش همین بودا تازه توی توبه میگفت سرگرمشون میکنه میگن بعدا میریم توبه میکنیم


 • همیار

  @zohre-nowrouzi در سرمایه های انسان گفته است:

  @dr-bernosi در سرمایه های انسان گفته است:

  قرب وجودی خدا به انسان و مقام قرب وجودی به خداوند به ترتیب پیام آیه ی شریفه ی .... و.... است وشیطان معمولا از ... انسان را گمراه نمیکند.

  1)نحن اقرب الیه من حبل الورید-فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر- غافل کردن از آخرت و یاد آن

  2)فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر-نحن اقرب الیه من حبل الورید- سرگرم کردن به آرزوهای دنیایی

  3)نحن اقرب الیه من حبل الورید-فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر-سرگرم کردن به آرزوهای دنیایی

  4)فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر-نحن اقرب الیه من حبل الورید-غافل کردن از آخرت و یاد آن

  @دانش-آموزان-آلاء
  @خیرین-کوچک-دریا-دل
  @همیار

  سه چرا اخه😐 شیطان معمولا از سرگرم کردن ب ارزوهای دنیایی انسان رو گمراه نمیکنه😐 یکی از کاراش همین بودا تازه توی توبه میگفت سرگرمشون میکنه میگن بعدا میریم توبه میکنیم

  @zohre-nowrouzi در سرمایه های انسان گفته است:

  @dr-bernosi در سرمایه های انسان گفته است:

  قرب وجودی خدا به انسان و مقام قرب وجودی به خداوند به ترتیب پیام آیه ی شریفه ی .... و.... است وشیطان معمولا از ... انسان را گمراه نمیکند.

  1)نحن اقرب الیه من حبل الورید-فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر- غافل کردن از آخرت و یاد آن

  2)فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر-نحن اقرب الیه من حبل الورید- سرگرم کردن به آرزوهای دنیایی

  3)نحن اقرب الیه من حبل الورید-فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر-سرگرم کردن به آرزوهای دنیایی

  4)فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر-نحن اقرب الیه من حبل الورید-غافل کردن از آخرت و یاد آن

  @دانش-آموزان-آلاء
  @خیرین-کوچک-دریا-دل
  @همیار

  سه چرا اخه😐 شیطان معمولا از سرگرم کردن ب ارزوهای دنیایی انسان رو گمراه نمیکنه😐 یکی از کاراش همین بودا تازه توی توبه میگفت سرگرمشون میکنه میگن بعدا میریم توبه میکنیم

  چرا از همین راه عمل میکنه! اونی که شما میگین زیبا نشان دادن دنیاس! و توی گزینه که اومد غافل از اخرت در اصل غافل از خدا بود! • @dr-bernosi در سرمایه های انسان گفته است:

  @zohre-nowrouzi در سرمایه های انسان گفته است:

  @dr-bernosi در سرمایه های انسان گفته است:

  قرب وجودی خدا به انسان و مقام قرب وجودی به خداوند به ترتیب پیام آیه ی شریفه ی .... و.... است وشیطان معمولا از ... انسان را گمراه نمیکند.

  1)نحن اقرب الیه من حبل الورید-فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر- غافل کردن از آخرت و یاد آن

  2)فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر-نحن اقرب الیه من حبل الورید- سرگرم کردن به آرزوهای دنیایی

  3)نحن اقرب الیه من حبل الورید-فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر-سرگرم کردن به آرزوهای دنیایی

  4)فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر-نحن اقرب الیه من حبل الورید-غافل کردن از آخرت و یاد آن

  @دانش-آموزان-آلاء
  @خیرین-کوچک-دریا-دل
  @همیار

  سه چرا اخه😐 شیطان معمولا از سرگرم کردن ب ارزوهای دنیایی انسان رو گمراه نمیکنه😐 یکی از کاراش همین بودا تازه توی توبه میگفت سرگرمشون میکنه میگن بعدا میریم توبه میکنیم

  @zohre-nowrouzi در سرمایه های انسان گفته است:

  @dr-bernosi در سرمایه های انسان گفته است:

  قرب وجودی خدا به انسان و مقام قرب وجودی به خداوند به ترتیب پیام آیه ی شریفه ی .... و.... است وشیطان معمولا از ... انسان را گمراه نمیکند.

  1)نحن اقرب الیه من حبل الورید-فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر- غافل کردن از آخرت و یاد آن

  2)فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر-نحن اقرب الیه من حبل الورید- سرگرم کردن به آرزوهای دنیایی

  3)نحن اقرب الیه من حبل الورید-فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر-سرگرم کردن به آرزوهای دنیایی

  4)فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر-نحن اقرب الیه من حبل الورید-غافل کردن از آخرت و یاد آن

  @دانش-آموزان-آلاء
  @خیرین-کوچک-دریا-دل
  @همیار

  سه چرا اخه😐 شیطان معمولا از سرگرم کردن ب ارزوهای دنیایی انسان رو گمراه نمیکنه😐 یکی از کاراش همین بودا تازه توی توبه میگفت سرگرمشون میکنه میگن بعدا میریم توبه میکنیم

  چرا از همین راه عمل میکنه! اونی که شما میگین زیبا نشان دادن دنیاس! و توی گزینه که اومد غافل از اخرت در اصل غافل از خدا بود!

  نه داشتم جوابی که اونا میدادنو مینوشتم یعنی فقط یه جای گذاری بود ..


 • همیار

  جوایش میش گزینه 1 • @zohre-nowrouzi در سرمایه های انسان گفته است:

  @dr-bernosi در سرمایه های انسان گفته است:

  قرب وجودی خدا به انسان و مقام قرب وجودی به خداوند به ترتیب پیام آیه ی شریفه ی .... و.... است وشیطان معمولا از ... انسان را گمراه نمیکند.

  1)نحن اقرب الیه من حبل الورید-فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر- غافل کردن از آخرت و یاد آن

  2)فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر-نحن اقرب الیه من حبل الورید- سرگرم کردن به آرزوهای دنیایی

  3)نحن اقرب الیه من حبل الورید-فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر-سرگرم کردن به آرزوهای دنیایی

  4)فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر-نحن اقرب الیه من حبل الورید-غافل کردن از آخرت و یاد آن

  @دانش-آموزان-آلاء
  @خیرین-کوچک-دریا-دل
  @همیار

  یک؟

  😎اینم برا خودم بود😂


 • همیار

  همه گفتین 3 😐


 • همیار

  تست ای کیو بودش با کمی تغییر 😂 • @dr-bernosi در سرمایه های انسان گفته است:

  همه گفتین 3 😐

  خدا تو چرا خنگ شدی من گفتم میشه یک
  بعد اومدم جواب بقیه رو دیدم گفتم چرا میگید سه که اگه جایگذاری کنید میشه اون جمله ی اشتباه😑😑😑😑


 • همیار

  پاسختونو گفتم! اشتباه گفتین شما!


 • همیار

  @zohre-nowrouzi در سرمایه های انسان گفته است:

  @dr-bernosi در سرمایه های انسان گفته است:

  قرب وجودی خدا به انسان و مقام قرب وجودی به خداوند به ترتیب پیام آیه ی شریفه ی .... و.... است وشیطان معمولا از ... انسان را گمراه نمیکند.

  1)نحن اقرب الیه من حبل الورید-فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر- غافل کردن از آخرت و یاد آن

  2)فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر-نحن اقرب الیه من حبل الورید- سرگرم کردن به آرزوهای دنیایی

  3)نحن اقرب الیه من حبل الورید-فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر-سرگرم کردن به آرزوهای دنیایی

  4)فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر-نحن اقرب الیه من حبل الورید-غافل کردن از آخرت و یاد آن

  @دانش-آموزان-آلاء
  @خیرین-کوچک-دریا-دل
  @همیار

  سه چرا اخه😐 شیطان معمولا از سرگرم کردن ب ارزوهای دنیایی انسان رو گمراه نمیکنه😐 یکی از کاراش همین بودا تازه توی توبه میگفت سرگرمشون میکنه میگن بعدا میریم توبه میکنیم

  اینو میگم 😐


 • همیار

  نه درسته 😐


 • همیار

  اخر اون جمله رو نخوندم 😕 • @dr-bernosi در سرمایه های انسان گفته است:

  @zohre-nowrouzi در سرمایه های انسان گفته است:

  @dr-bernosi در سرمایه های انسان گفته است:

  قرب وجودی خدا به انسان و مقام قرب وجودی به خداوند به ترتیب پیام آیه ی شریفه ی .... و.... است وشیطان معمولا از ... انسان را گمراه نمیکند.

  1)نحن اقرب الیه من حبل الورید-فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر- غافل کردن از آخرت و یاد آن

  2)فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر-نحن اقرب الیه من حبل الورید- سرگرم کردن به آرزوهای دنیایی

  3)نحن اقرب الیه من حبل الورید-فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر-سرگرم کردن به آرزوهای دنیایی

  4)فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر-نحن اقرب الیه من حبل الورید-غافل کردن از آخرت و یاد آن

  @دانش-آموزان-آلاء
  @خیرین-کوچک-دریا-دل
  @همیار

  سه چرا اخه😐 شیطان معمولا از سرگرم کردن ب ارزوهای دنیایی انسان رو گمراه نمیکنه😐 یکی از کاراش همین بودا تازه توی توبه میگفت سرگرمشون میکنه میگن بعدا میریم توبه میکنیم

  اینو میگم 😐

  من یکم توجیهم اشتباه بود😐 ولی خب اون جمله رو منظورممممم این نبوددد که درستهههههههه منظورم این بوددد بچه هااااا دارننن اشتباه میکننننننن


 • همیار

  اصن نمیشه اقا من دارم ناهار میخورم تمرکز ندارم 😂 • @dr-bernosi اخه میدونید من وسط درس زیست ناگهان میبینم یک تست هست حیفم میاد جواب ندم..جواب هم که میدم علط در میاد-_-


 

کاربران فعال این بخش

12
آنلاین

19.4k
کاربران

9.0k
موضوع ها

603.8k
دیدگاه‌ها