رشته انسانی  • سلام الا برا رشته انسانی هم فیلم داره یا نه و کتابای کمک درسی رشته انسانی لطف کنید بگید


  • دانش آموزان آلاء

    ریاضی انسانی، آمار، دینی، زبان،فلسفه منطق،آرایه های ادبی و ...  • کتاب کمک درسی چی


وارد شوید تا پست بفرستید
 

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.