نکته و تست کنکور ریاضی تجربی - مهدی امینی راد(97-96)