نقض کردن نوشته ی خود در کتاب  • صفحه ی 232 پیش 2:بسیاری از جلبک های سبز تک سلولی اند و در اب شیرین زندگی میکنند.
    بعضی دیگر پرسولی اند و در اب شور زندگی میکنند
    ...............اسپیروژیر جلبکسبز پرسلولی ولی در اب شیرین...............................😂 😂


 

کاربران فعال این بخش

4
آنلاین

19.4k
کاربران

9.0k
موضوع ها

603.7k
دیدگاه‌ها