لطفا سوال منو جواب بدیددددددددد.زیست سوم دبیرستان استاد امینی آبا تکمیل میشه؟