قسمت دوم جدول تناوبی اقای اقاجانی رو استعاره ادبیات تدریس شده


وارد شوید تا پست بفرستید
 

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.