حستونو نسبت به مجموعه ی آلاء توی یه جمله ابراز کنید:)