شکل هندسی...قطبی...ناقطبی... •   H    H
     /    \
      C=C
      \   /
     Br   Br
  

  این ترکیب میشه ناقطبی....درست...چون C با حداکثر ظرفیت شرکت کرده
  اما نمیشه بگیم چون به C اتم مختلف متصل شده یک جورایی قطبیه؟