شکل هندسی...قطبی...ناقطبی... •   H    H
     /    \
      C=C
      \   /
     Br   Br
  

  این ترکیب میشه ناقطبی....درست...چون C با حداکثر ظرفیت شرکت کرده
  اما نمیشه بگیم چون به C اتم مختلف متصل شده یک جورایی قطبیه؟


وارد شوید تا پست بفرستید
 

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.