نقص در فیلم ها  • فیلم های کلاس اقای پازوکی فیلم فصل دوم سال دوم بیرستان تکمیل نیست مثلا فیلم تدریس سلول و اندامک ها مثل میتوکندری و دستگاه گلژی رو نداره


وارد شوید تا پست بفرستید
 

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.