نقص در فیلم ها  • فیلم های کلاس اقای پازوکی فیلم فصل دوم سال دوم بیرستان تکمیل نیست مثلا فیلم تدریس سلول و اندامک ها مثل میتوکندری و دستگاه گلژی رو نداره