نیازمندی:برنامه درسی کامل پیش دانشگاهی برای کنکور97