احتمال دوم  • 0_1506435905745_1506435867173-1413863389.jpg میشه بگین سوال ۷ رو چطور حل می کنیم،بدون روش درختی


 

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.