رابطه علت ومعلولی چیست؟ • سلام بچه ها لطفا اگه کسی می دونه کامل تو ضیح بده
  خیلی مشکل دارم باهاش • انگار هیچ کس بلد نیس 😖 😫 • @zzzaaa فککنم مث رابطه ی خورشیده با نورش

  راستش منم خیلی باهاش مشکل داشتمو و دارم فقط ی همچین چیزی یادمه که معلممون گفتش

  بازم اگه فهمیدم بهت میگم(: • @zhr در رابطه علت ومعلولی چیست؟ گفته است:

  @zzzaaa فککنم مث رابطه ی خورشیده با نورش

  راستش منم خیلی باهاش مشکل داشتمو و دارم فقط ی همچین چیزی یادمه که معلممون گفتش

  بازم اگه فهمیدم بهت میگم(:
  علیت نوعی رابطه است میان دو شیء که یکی را علت و دیگری را معلول میخوانیم، اما عمیقترین رابطهها. رابطه علت و معلول این است که علت وجود دهنده معلول است. آنچه معلول از علت دریافت میکند تمام هستی و واقعیتخویش است، لهذا اگر علت نبود معلول نبود. ما چنین رابطهای در جای دیگر سراغ نداریم که اگر یکی از دو طرف رابطه نبود دیگری هم نبود. علیهذا نیاز معلول به علت، شدیدترین نیازها است. نیاز در اصل هستی. بنا بر این اگر بخواهیم علت را تعریف کنیم باید بگوئیم: « آن چیزی که معلول در کیان و هستی خود به او نیازمند است» • @zzzaaa در رابطه علت ومعلولی چیست؟ گفته است:

  @zhr در رابطه علت ومعلولی چیست؟ گفته است:

  @zzzaaa فککنم مث رابطه ی خورشیده با نورش

  راستش منم خیلی باهاش مشکل داشتمو و دارم فقط ی همچین چیزی یادمه که معلممون گفتش

  بازم اگه فهمیدم بهت میگم(:
  علیت نوعی رابطه است میان دو شیء که یکی را علت و دیگری را معلول میخوانیم، اما عمیقترین رابطهها. رابطه علت و معلول این است که علت وجود دهنده معلول است. آنچه معلول از علت دریافت میکند تمام هستی و واقعیتخویش است، لهذا اگر علت نبود معلول نبود. ما چنین رابطهای در جای دیگر سراغ نداریم که اگر یکی از دو طرف رابطه نبود دیگری هم نبود. علیهذا نیاز معلول به علت، شدیدترین نیازها است. نیاز در اصل هستی. بنا بر این اگر بخواهیم علت را تعریف کنیم باید بگوئیم: « آن چیزی که معلول در کیان و هستی خود به او نیازمند است»

  @zzzaaa در رابطه علت ومعلولی چیست؟ گفته است:

  @zhr در رابطه علت ومعلولی چیست؟ گفته است:

  @zzzaaa فککنم مث رابطه ی خورشیده با نورش

  راستش منم خیلی باهاش مشکل داشتمو و دارم فقط ی همچین چیزی یادمه که معلممون گفتش

  بازم اگه فهمیدم بهت میگم(:
  علیت نوعی رابطه است میان دو شیء که یکی را علت و دیگری را معلول میخوانیم، اما عمیقترین رابطهها. رابطه علت و معلول این است که علت وجود دهنده معلول است. آنچه معلول از علت دریافت میکند تمام هستی و واقعیتخویش است، لهذا اگر علت نبود معلول نبود. ما چنین رابطهای در جای دیگر سراغ نداریم که اگر یکی از دو طرف رابطه نبود دیگری هم نبود. علیهذا نیاز معلول به علت، شدیدترین نیازها است. نیاز در اصل هستی. بنا بر این اگر بخواهیم علت را تعریف کنیم باید بگوئیم: « آن چیزی که معلول در کیان و هستی خود به او نیازمند است»

  اینو تو یه سایت پیدا کردم


 • دانش آموزان آلاء

  @zhr در رابطه علت ومعلولی چیست؟ گفته است:

  @zzzaaa فککنم مث رابطه ی خورشیده با نورش

  راستش منم خیلی باهاش مشکل داشتمو و دارم فقط ی همچین چیزی یادمه که معلممون گفتش

  بازم اگه فهمیدم بهت میگم(:

  آره درسته علت و معلومی مثل آتیش و گرمای اتیشه که گرما میشه معلول و آتیش میشه علت یعنی آتیش باعث به وجود اومدن گرما شده • @zzzaaa خب طبق این تعریفه اگه خورشید نباشع ینی نورشم نیس دیگ(:

  جااان بخودم😻


 • دانش آموزان آلاء

  @zhr آره دیگه
  یه چیز منطقیه • @zhr این کلمات در متن سؤالات و گزینه ها بسیار مشاهده می شود. باید بدانیم که «علت» به معنای " سبب و باعث" است و کلمه ی « معلول» به معنای" نتیجه و میوه"می باشد . اگر این معانی را به جای کلمات علت و معلول بگذاریم می توانیم راحت تر معنای جمله ی مورد نظر را درک کنیم. باید دقت کنیم که لفظ علت و معلول را بایستی با توجه به آیه و حدیث و یا متن کتاب، بکار برده شود که از آن مفهوم می گردد، در این مجموعه سعی گردیده عبارت هایی را که می توان با لفظ « علت و معلول» به کار رود را به صورت تفکیک درس به درس و کتاب به کتاب ارائه گردد.

  اینم خوب گفته • @sobhan-1999 اوهوم(💯

  ولی بازم با اینک اینو میدونم همش قاطی میکنم/: 😁


 • دانش آموزان آلاء

  @zhr عه نه بابا چرا سادس • @zhr در رابطه علت ومعلولی چیست؟ گفته است:

  @sobhan-1999 اوهوم(💯

  ولی بازم با اینک اینو میدونم همش قاطی میکنم/: 😁

  منم 😥 • @zzzaaa اوهوم

  ولی همه چیزو خصوصن چیزای سختو همیش با ی مثال یاد بگیر که تو ذهنت بمونه(:


 • دانش آموزان آلاء

  @zzzaaa در رابطه علت ومعلولی چیست؟ گفته است:

  @zhr این کلمات در متن سؤالات و گزینه ها بسیار مشاهده می شود. باید بدانیم که «علت» به معنای " سبب و باعث" است و کلمه ی « معلول» به معنای" نتیجه و میوه"می باشد . اگر این معانی را به جای کلمات علت و معلول بگذاریم می توانیم راحت تر معنای جمله ی مورد نظر را درک کنیم. باید دقت کنیم که لفظ علت و معلول را بایستی با توجه به آیه و حدیث و یا متن کتاب، بکار برده شود که از آن مفهوم می گردد، در این مجموعه سعی گردیده عبارت هایی را که می توان با لفظ « علت و معلول» به کار رود را به صورت تفکیک درس به درس و کتاب به کتاب ارائه گردد.

  اینم خوب گفته
  اینو از کجا کپی کردی • @zzzaaa
  بعزی وقتا ی تستای چالشی میاد هنگ میکنه عادم/:


 • دانش آموزان آلاء

  @zzzaaa
  دینی این طور چیزا خیلی داره من همشون رو تو یه دفتر نوشتم
  دیگه یادت نمیره • @sobhan-1999
  عع چه خوووب • سلام
  علت به معنایی وجود دهنده ومعلول گیرنده ی وجود هست معلول وابسته به علت هست و همیشه علت مقدم بر معلول و معلول موخر هست به طور کلی اول باید علت باشد بعد معلول و اینکه اگه علت نباشه معلولی هم نیست .....مثال دوستی با دوستان خدا (معلول)نتیجه ی محبت به خداست(علت) در تست ها به جای کلمه ی علت از کلماتی مانند: سرچشمه سبب ناشی حاکی مولد و..... به کار میبرن. خیلی مبحث راحتی فقط یکم دقت میخواد • @sobhan-1999 در رابطه علت ومعلولی چیست؟ گفته است:

  @zzzaaa در رابطه علت ومعلولی چیست؟ گفته است:

  @zhr این کلمات در متن سؤالات و گزینه ها بسیار مشاهده می شود. باید بدانیم که «علت» به معنای " سبب و باعث" است و کلمه ی « معلول» به معنای" نتیجه و میوه"می باشد . اگر این معانی را به جای کلمات علت و معلول بگذاریم می توانیم راحت تر معنای جمله ی مورد نظر را درک کنیم. باید دقت کنیم که لفظ علت و معلول را بایستی با توجه به آیه و حدیث و یا متن کتاب، بکار برده شود که از آن مفهوم می گردد، در این مجموعه سعی گردیده عبارت هایی را که می توان با لفظ « علت و معلول» به کار رود را به صورت تفکیک درس به درس و کتاب به کتاب ارائه گردد.

  اینم خوب گفته
  اینو از کجا کپی کردی
  http://sooda7.mihanblog.com/post/73


 • دانش آموزان آلاء

  قانون علیت میگه هر پدیده و اتفاقی علتی داره و هیچ چیز تو این دنیا بدون علت نیست .
  مثل اینکه بگی علت قرمز شدن رنگ تورنسل مجاورت با اسید هست .
  یعنی بخاطر یه عملی ، عمل دیگری اتفاق افتاده ..اتفاقی که افتاده میشه معلول ، چیزی که باعثش شده میشه علت ....تو این مثال مجاورت با اسید میشه علت ...قرمز شدن تورنسل میشه معلول
  اولش ممکنه یکم سخت باشه ولی سعی کن هر موردش رو که میخونی یا هر قانونی رو مثل همین واسه خودت علت و معلول کنی ...بعد از یه مدت دیگه نیازی به فکر کردن هم نداره تست هاش..چه تو دینی چه درس های دیگه