الا برای زبان اگلیسی و دینی فیلم هایی به رویه پارسال بزاره که در دقت بسیار صرفه جویی شده