تخفیف ویژه قلمچی برای شاهد,ایثارگر,دانش اموزان درحال تحصیل در مدارس شاهد(جـــدیــد)